Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №978 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №978

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал. 3 от ЗОСИ, Общински съвет – Хасково:

Дава съгласие за учредяване, съгласно приложената скица- предложение, на възмездно право на преминаване през югоизточната част на общински земеделски поземлен имот с идентификатор №15429.20.24 по КККР на с.Големанци, Община Хасково, Област Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-1549/04.09.2018г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: село Големанци, местност „КОДЖА ТАРЛА”, целият с площ: 900 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с НТП – нива, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 020024, при граници и съседи ПИ с ии. № № 15429.49.42, 15429.20.19, 15429.20.20, 15429.47.24 и 15429.20.11, актуван с Акт за частна общинска собственост № 12667/12.12.2022г., вписан в Агенцията по вписванията в полза на Халибрям Халибрям, като собственик на подробно описания по-горе имот с ид. №15429.20.20, находящ се в землището на с.Големанци, Община Хасково, област Хасково. Учреденото право на преминаване е с квадратура 28 кв.м. съгласно приложената скица - предложение. За учреденото право на преминаване собственикът на ползващия се имот ще заплаща ежегодно на Община Хасково обезщетение в общ размер на 34,00 лв.

Възлага на Кмета на село Долно Големанци, Община Хасково да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!