Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №964 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №964

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем следния имот – публична общинска собственост, за срок до 10 (десет) години, а именно:

парк “Илинден” - поддържане на озеленената площ – имот с идентификатор 77195.741.4 с площ по КК на град Хасково – 3 395 кв.м, намираща се между бул. „Илинден”, ул. „Преображение” и „Гоце Делчев”, гр.Хасково и възможност за монтаж на временен обект с площ до 51 кв.м., и следните допълнителни условия:

Месечен наем в размер на 205,00 лв. (двеста и пет) без ДДС.

За поставяне на маси за консумация на открито ще се заплаща допълнително такса, отделно от наемната цена, на основание издадено разрешително от Техническите служби на Община Хасково .

Да изпълни следните допълнителни условия в срок до 1 /една/ година от датата на сключване на договора за наем:

-подмяна на съществуващите градински бордюри с нови и основен ремонт на настилката от пелевунски плочи;

-ремонт на глицзидарии от четириъгълни бетонови плочи;

-съществуващите детски съоръжения да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

-съоръженията трябва да отговарят на стандарти БДС "Съоръжения за площадки за игра", при съответствието на които се счита, че съоръженията за игра отговарят на изискванията за безопасност.

-Подмяна на ударопоглъщащата настилка която да отговаря на стандарт БДС, който определя изискванията за настилката, използвана при изграждането на местата за игра, както и специфичните изисквания за ударопоглъщане на терените.

-Премахване ниските ограждения около озеленените площи;

-оформяне на кът за отдих в западната част на парка, подмяна на беседката;

-обновяване на тенис маса;

-подмяна на съществуващите пейки с нови 10 (десет) броя;

-демонтаж на съществуващите разнородни и монтаж на 8 (осем) броя нови кошчета за отпадъци

-за целия период на действие на договора да се осигури:

поддържане на настилките, детските съоръжения и парковата мебел и осветителните тела;

обработка на озеленените площи и провеждане на дезакараризационни мероприятия;

поддържане на растителността и тревните площи – редовно косене, поливане, прекопаване, тесане и почистване;

извършване на санитарни резитби и оформяне корони на дървета, след издадено Разрешение от Кмета на Община Хасково.

-Да поддържа районното осветление съгласно изискванията за техническа експлоатация, като отговаря за:

правилната и безопасна експлоатация на съоръженията за осветление.

спазването на изискванията на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г. при извършването на СМР свързани с ремонт или профилактично техническо обслужване на районното осветление;

дейности свързани с експлоатация и ремонт на електрически инсталации да се извършват само от електротехнически персонал.

-За обезпечаване изпълнението на гореизброените допълнителните условия, Наемателят да внесе гаранция в размер на 2 000,00 (две хиляди лева) без ДДС, преди подписване на договора за наем. Гаранцията се освобождава в 14-дневен срок от приемане на изпълнението на допълнителите условия констатирано с протокол на комисия назначена със заповед на Кмета на община Хасково.

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, както и други допълнителни условия, да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!