Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №963 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №963

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем следния имот – публична общинска собственост, за срок до 10 (десет) години, а именно:

Терен с площ до 110 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.468 по КК на град Хасково (селищен парк «Градска градина») целият с площ от 23 002 кв.м, за реализиране на временен поставяем обект, съгласно одобрена схема за поставяне на преместваем обект и следните допълнителни условия:

Месечен наем в размер на 440,00 лв. (четиристотин и четиридесет лева) без ДДС.

За целия период на действие на договора да осигури:

Охрана на обществен селищен парк «Градска градина» град Хасково, целият с площ от 23 002 кв.м. На охрана подлежи целият терен на парка, както и сградите и съръженията, които са в него. Наемателят отговаря на 100 % за покриване на щетите от повреждане на имота, сградите и съоръженията в него.

В срок от 10 календарни дни от установяването на щетите в охранявания имот, сградите и съоръженията в него същите да бъдат възстановени за сметка на наемателя.

Детските площадки да се обследват и да се приведат във вид отговарящ на изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

-поддържане на настилките, детските съоръжения и парковата мебел и осветителните тела;

-обработка на озеленените площи и провеждане на дезакаризационни мероприятия;

-поддържане на растителността и тревните площи – редовно косене, поливане, прекопаване, тесане и почистване.

-одобряване на конструктивни елементи като беседки, сенници и други, както и на всички поставяеми елементи – пейки, кошчета, ограждения, малки архитектурни елементи, както и дендрологични проекти от съответните Дирекции при Община Хасково.

-редовно почистване на парковото пространство от 23 002 кв.м. и на кошчетата за отпадъци на територията на целия парк.

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, както и други допълнителни условия, да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!