Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №949 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

РЕШЕНИЕ №949

1.На основание чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година, като:

1.1.Kъм Раздел I „Прогноза на очакваните приходи от разпореждане с общински имоти“ се създава т. 2 „Очаквани приходи от учредяване на ограничени вещни права без търг 6 308 408 лева, без ДДС“:

Местонахождение                                                                                                                                    Площ (кв.м.)                                                                                          Пазарна оценка без ДДС (лева)

Поземлен имот с идентификатор 22589.58.203 по КК на с. Долно Войводино /м. СЮВЕНЛИКА/        417 487 кв.м.                                                                                              1 259 558

Поземлен имот с идентификатор 37383.500.313 по КК на с. Книжовник / м. СЮВЕНЛИКА/                 645 748 кв.м.                                                                                              1 948 222

Поземлен имот с идентификатор 37383.500.315 по КК на с. Книжовник / м. СЮВЕНЛИКА/                   14 000 кв. м.                                                                                                  42 238

Поземлен имот с идентификатор 37383.113.220 по КК на с. Книжовник /м. СЕЛСКИ ЯМАЧ/                240 486 кв.м.                                                                                                 725 546

Поземлен имот с идентификатор 37383.503.132 по КК на с. Книжовник /м. СЕЛСКИ ЯМАЧ/                  83 972 кв.м.                                                                                                 253 344

Поземлен имот с идентификатор 37383.113.232 по КК на с. Книжовник /м. СЕЛСКИ ЯМАЧ/                145 301 кв.м.                                                                                                 438 500

Поземлен имот с идентификатор 37383.113.236 по КК на с. Книжовник /м. СЕЛСКИ ЯМАЧ/                170 482 кв.м.                                                                                                 514 500

Поземлен имот с идентификатор 37383.113.238 по КК на с. Книжовник/м. СЕЛСКИ ЯМАЧ/                 281 330 кв.м                                                                                                  849 050

Поземлен имот с идентификатор 37383.113.216 по КК на с. Книжовник /м. СЕЛСКИ ЯМАЧ/                   91 932 кв. м.                                                                                               277 000

1.2.Допълва Списъка на земеделските имоти, включени в годишната програма за 2023 г. на Община Хасково, както следва:

№ по ред         Имот №           Идентификатор                  Местност                НТП          Кат.                  Дка                Населено място

2887                                          22589.58.203                   СЮВЕНЛИКА         Пасище       IX                417,487          с. Долно Войводино

2888                                         37383.500.313                  СЮВЕНЛИКА         Пасище      VIII               645,748          с. Книжовник

2889                                         37383.500.315                  СЮВЕНЛИКА         Пасище      VIII                14,000           с. Книжовник

2890                                         37383.113.220                  СЕЛСКИ ЯМАЧ       Пасище      VII               240,486           с. Книжовник

2891                                         37383.503.132                  СЕЛСКИ ЯМАЧ      Пасище      VII                 83,972           с. Книжовник

2892                                         37383.113.232                  СЕЛСКИ ЯМАЧ      Пасище       VII              145,301           с. Книжовник

2893                                         37383.113.236                  СЕЛСКИ ЯМАЧ      Пасище       VII              170,482           с. Книжовник

2894                                         37383.113.238                  СЕЛСКИ ЯМАЧ      Пасище       VII               281,330          с. Книжовник

2895                                         37383.113.216                  СЕЛСКИ ЯМАЧ      Пасище       VII                 91,932          с. Книжовник

2.На основание чл.22 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му. Решението подлежи на оспорване по реда Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!