Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №948 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №948

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, вр. § 6а, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи и чл. 29, ал. 1 ЗОЗЗ, чл. 40, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, чл. 41, ал. 2 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, вр. чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Хасково

Р Е Ш И:

1.Да се учреди за срок от 50 г. (петдесет години) възмездно право на строеж за срок на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката – без търг или конкурс, в полза на „Енери БГ 1“ ЕООД, ЕИК 206027999, за изграждане на фотоволтаични централи, на индустриална система за съхранение на електроенергия, както и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване към електропреносната мрежа високо напрежение върху:

1.1.УПИ I-37383.113.232 – „За фотоволтаична централа“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.113.232 (тридесет и седем хиляди триста осемдесет и три, точка, сто и тринадесет, точка, двеста тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, област Хасково, община Хасково, п.к. 6390, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1557/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 145 301 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7, начин на трайно ползване: пасище, при съседни поземлени имоти: 37383.113.202, 37383.113.206, 37383.113.200, 37383.113.205, 37383.113.204, 37383.113.231 и 37383.113.136, съгласно Скица на поземлен имот 15-644608/14.06.2023 г.;

1.2.УПИ III-37383.113.236 „За фотоволтаична централа“, който имот представлява поземлен имот с идентификатор 37383.113.236 (тридесет и седем хиляди триста осемдесет и три, точка, сто и тринадесет, точка, двеста тридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, област Хасково, община Хасково, п.к. 6390, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1557/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 170 482 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7, начин на трайно ползване: пасище, при съседни поземлени имоти 37383.113.212, 37383.113.214, 37383.113.208, 37383.113.209, 37383.113.210, 37383.113.211 и 37383.113.234, съгласно Скица на поземлен имот 15-644613/14.06.2023 г.;

1.3.УПИ II-37383.113.238 „За фотоволтаична централа“, който имот представлява поземлен имот с идентификатор 37383.113.238 (тридесет и седем хиляди триста осемдесет и три, точка, сто и тринадесет, точка, двеста тридесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, област Хасково, община Хасково, п.к. 6390, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1557/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 281 330 кв.м., от трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7, начин на трайно ползване: пасище, при съседни поземлени имоти 37383.113.204, 37383.113.207, 37383.113.215, 37383.113.214, 37383.113.212, 37383.113.235 и 37383.113.237, съгласно Скица на поземлен имот 15-644618-14.06.2023 г.;

1.4.УПИ IV - 37383.113.216 - „За фотоволтаична централа“, който имот представлява поземлен имот с идентификатор 37383.113.216 (тридесет и седем хиляди триста осемдесет и три, точка, сто и тринадесет, точка, двеста и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, област Хасково, община Хасково, п.к. 6390, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1557/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 91 932 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7, начин на трайно ползване: пасище, при съседни поземлени имоти: 37383.113.205, 37383.113.217, 37383.113.218, 37383.113.207 и 37383.113.204, съгласно Скица на поземлен имот 15-1333323-15.11.2022 г.

2.На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и доклад за пазарна оценка, изготвен от независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, определя пазарна цена на правото на строеж по т. 2 от настоящото решение в общ размер на BGN 2 079 500 (два милиона седемдесет и девет хиляди и петстотин лева), от които:

2.1.За УПИ I-37383.113.232 – „За фотоволтаична централа“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.113.232 – в размер на BGN 438 500 (четиристотин тридесет и осем хиляди и петстотин лева);

2.2.За УПИ III-37383.113.236 „За фотоволтаична централа“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.113.236 – в размер на BGN 514 500 (петстотин и четиринадесет хиляди и петстотин лева);

2.3.За УПИ II-37383.113.238 „За фотоволтаична централа“ , който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.113.238 – в размер на BGN 849 050 (осемстотин четиридесет и девет хиляди и петдесет лева);

2.4.За УПИ IV-37383.113.216 - „За фотоволтаична централа“, който имот представлява Поземлен имот с идентификатор 37383.113.216 – в размер на BGN 277 450 (двеста седемдесет и седем хиляди четиристотин и петдесет лева).

3.Дава съгласие да се промени предназначението на поземлените имоти, описани в т. 3 по-горе, на основание чл. 25 от ЗСПЗЗ във връзка с § 6а ПЗР на ЗОЗЗ, за изграждане на обекти на техническата инфраструктура – фотоволтаични електроцентрали с цел производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, електрическа подстанция, система за съхранение на електроенергия и прилежащата им инфраструктура при спазване на условията и по реда на ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, ЗСПЗЗ, ЗУТ и приложимите законови и подзаконови нормативни актове.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 12 месеца от влизане в сила на настоящото решение.

4.Възлага на Кмета на Община Хасково да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на срочно възмездно право на строеж, съгласно т. 1 и т.2 на настоящото решение.

5.На основание чл. 22 ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му. Решението подлежи на оспорване по реда Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!