Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №944 от 26.05.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.05.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №944

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9, т.4 и чл.34, ал.1 от закона за общинската собственост и чл.54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Хасково:

1. Дава съгласие Община Хасково да придобие безвъзмездно от Държавата собствеността върху имот с идентификатор №77195.101.1, област Хасково, община Хасково, землище Хасково, вид собственост – държавна частна, с площ 91.000 дка за изграждане на обект от първостепенно значение за община Хасково, съгласно §5, т.73 от ДР на ЗУТ - разширение на гробищен парк. Имотът ще бъде използван само за разширение на съществуващия гробищен парк.

2. Приема следното изменение в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2023г.: Допълва Годишната програма с нов Раздел V ,,Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които община Хасково ще открие процедура по придобиване в собственост или за управление от Държавата, частни и юридически лица“ с имот от първостепенно значение за Община Хасково съгласно § 5, т. 73 от ДР на ЗУТ, представляващ поземлен имот с идентификатор № 77195.101.1, област Хасково, община Хасково, землище Хасково, вид собственост– държавна частна, с площ 91.000 дка. Имотът ще бъде използван само за разширение на съществуващия гробищен парк, находящ се в гр. Хасково, ул. “Пловдивска”.

3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да проведе необходимите процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и ППЗДС за безвъзмездно придобиване на гореописания недвижим имот в полза на община Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 26 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!