Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №916 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №916

На основание чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и 2, чл.113, чл.114, ал.1 от Закона за горите и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

1. Приема начални цени за възлагане на дейности съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост, както следва:

1.1. добив на дървесина:

- сеч и извоз на дребна строителна дървесина, дърва за горене, ОЗМ, технологична дървесина и рампиране (кубиране) на временен склад – 69,00 лв./пл.м3 без ДДС;

- сеч и извоз на едра и средна строителна дървесина и рампиране на временен склад – 65,00 лв./пл.м3 без ДДС;

1.2.товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина – 64,00 лв./пл.м3 без ДДС;

1.3.подпомагане на естественото възобновяване до 150 дка:

- отстраняване на подлеса, чрез изсичане, изнасяне и разхвърляне – 86,00 лв./дка, без ДДС;

2.Във връзка с т.1 от настоящото решение и т.7 от Решение №841 от 27.01.2023 г. на Общински съвет – Хасково, Общински съвет - Хасково утвърждава стойността на дървата за горене за населението, доставени до адрес в размер на:

- 105,05 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. твърди широколистни;

- 90,20 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. меки широколистни и червен дъб;

- 95,15 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. акация;

- 99,00 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. иглолистни.

3.Широколистната и иглолистна дървесина по т.4 от Решение №841 от 27.01.2023 г. на Общински съвет – Хасково, да се продава по утвърдена цена за населението, съгласно т.2 от настоящото решение.

Средствата за заплащането на дървесината, добива, транспорта, товаренето и разтоварването да се организират и събират от кметовете на населените места след заповед на Кмета на Община Хасково, във връзка с процедурите за добив на дървесина.

При налична и приета дървесина на временен склад и след уведомление от ръководството на ОП “Общинско лесничейство“, кметовете на населени места да изготвят списъци на лицата, които са заплатили заявените дърва за горене до 3(три) пространствени куб.м. на домакинство, по продажни цени, съгласно т.2 от настоящото решение.

Събраните суми по изготвените списъци, след съгласуване на същите с Ресорния заместник-кмет или Секретаря на Община Хасково, се внасят в касата на ОП “Общинско лесничейство“, като размера на сумата еднократно да не надвишава 10 000 лв., съгласно разпоредбите на ЗОПБ.

4. Общински съвет – Хасково утвърждава Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад без ДДС, както следва:

Сортименти                                          Твърди широколистни лв/пл.м3    Акация   лв/пл.м3   Меки широколистни и червен дъб, лв/пл.м3    Топола лв/пл.м3   Иглолистни лв/пл.м3

едра строителна дървесина над 30                   -                                                     -                                               -                                                    131,00                                  -

едра строителна дървесина 18-29                  140,00                                          125,00                            117,00                                                        125,00                           129,00

средна строителна дървесина 15-17              135,00                                           115,00                           112,00                                                        115,00                            110,00

технологична дървесина от средна ІV и V клас 133,00                                       114,00                           102,00                                                       104,00                            102,00

дребна строителна дървесина                        130,00                                           111,00                           102,00                                                        104,00                            105,00

технологична дървесина от дребна                130,00                                           111,00                           102,00                                                        104,00                             102,00

ОЗМ                                                                   132,00                                            111,00                           103,00                                                       105,00                             105,00

дърва за горене                                                127,00                                            109,00                          100,00                                                        101,00                             101,00

вършина                                                               40,00                                            20,00                             20,00                                                          20,00                                20,00

5.Нереализираната дървесина /дърва за горене/ по предварително представени списъци и заявления от кметовете на населените места, съгласно чл.111 от Закона за горите и строителната и технологична дървесина от временен склад, да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по утвърдения ценоразпис, съгласно т.4 от настоящото решение и по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост. Използваните превозни средства за транспортиране на закупената дървесина, следва задължително да отговарят на разпоредбите на Закона за горите.

6.Във връзка с почистване на трасета под електропроводи, канали, просеки, пътища и др., отсичане на немаркирани дървета за предотвратяване на аварийни ситуации, Общински съвет – Хасково определя следните цени:

- 69,85 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от твърди широколистни;

- 59,95 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от акация;

- 55,00 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от меки широколистни и червен дъб;

- 55,55 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от топола;

- 60,60 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от иглолистни;

- 31,90 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от твърди широколистни, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

- 22,00 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от акация, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

- 17,05 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от меки широколистни, червен дъб, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

- 17,60 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от топола, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

- 19,20 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от иглолистни, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

7.Във връзка със събиране и добив на семена от горски дървесни видове, от горски територии, собственост на Община Хасково, както и от семенната база в местност „Кенана“, цената да бъде 1,00 лв. без ДДС за 1 кг дъбов жълъд.

8.Във връзка с маркиране на насаждения и дървета за сеч, на служителите от ОП “Общинско лесничейство“ – гр.Хасково, участвали в подготовката на насажденията, изпълнението на терен, изготвянето на документацията за включването на подотделите в процедура за добив и/или продажба на дървесина, както и при провеждането на самата процедура, да се изплаща ДМС при стойност 4,00 лв. за 1 пл.м.3 лежаща маса.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!