Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №915 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №915

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.15, ал.4 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 10/десет/ години следните земеделски имоти – частна общинса собственост:

- Поземлен имот с идентификатор: 53936.129.2 – нива с.Орлово, общ.Хасково, обл.Хасково, местност ,,Къра” с площ 120,033 дка, категория четвърта.

- Поземлен имот с идентификатор: 11867.16.10 - нива с.Войводово, общ.Хасково, обл.Хасково, местност ,,Хамамджио” с площ 39,989 дка, категория четвърта.

- Поземлен имот с идентификатор: 11867.18.38 – нива с.Войводово, общ.Хасково, обл.Хасково, местност ,,Трите чуки” с площ 6,601 дка, категория четвърта.

2.Упълномощава директора на ОУ ,,Христо Ботев” - с.Войводово, община Хасково, да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочените имоти в т.1, чрез публично оповестени търгове, съгласно чл.77 от НУРОС и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!