Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №902 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №902

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на „БЕНТЛИ 08“ ООД, представлявано от Данаил Братанов – управител, за реализиране на обект: „Пристройка – Разширение за склад към търговски обект – Магазин на първи етаж от смесена сграда“, с РЗП 185,81 кв.м., към сграда с идентификатор 77195.735.294.1, разположена в ПИ с идентификатор 77195.735.294 по КК на гр. Хасково (ул. „Македония“ №95-А) целият имот с площ от 1110 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.735.290, 77195.735.289, 77195.735.293, 77195.735.279, 77195.735.291 на стойност 9 824,40 лв. (девет хиляди осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет стотинки) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!