Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №901 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №901

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 и чл.147 от Търговския закон, чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.21 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково:

I. Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД – гр.Хасково, който ще се проведе при следните етапи:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати само тези кандидати, които отговарят на поставените изисквания.

2. Оценяване на представена от кандидатите „Програма за развитието и дейността на дружеството за целия период на договора“.

3. Събеседване с кандидатите.

II. Определя изисквания, на които следва да отговарят кандидатите за допускане до участие в конкурса:

1. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.20 от Закона за публичните предприятия:

1.1. да са български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, на друга държава страна по споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария;

1.2. да имат завършено висше образование, образователно квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: „икономическа“, „право“ или „инженерно-техническа“;

1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит /ръководен/;

1.4. да не са поставени под запрещение;

1.5. да не се осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.6. да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат съответната длъжност;

1.7. да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което да са останали неудовлетворени кредитори;

1.8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, преди назначаването, от което да са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-45 от ЗПКОНПИ, да не е член на политически кабинет и секретар на община;

1.11. да не извършват търговски сделки от свое или чуждо име, в дейност сходна с тази на дружеството;

1.12. да не са съдружници в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, извършващи дейност сходна с тази на дружеството;

1.13. да не са управители или членове на изпълнителни и контролни органи на друго публично предприятие;

1.14. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

1.15. да имат добра репутация, съгласно чл.34, ал.5 от ППЗПП;

III. Необходими документи за участие в конкурса.

1. Заявление свободен текст за допускане до участие в конкурса, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

2. Плик №1 съдържащ необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие: Автобиография-европейски формат; Диплома за завършено висше образование – копие; Трудова, служебна и/или осигурителна книжка и др. – копие; Декларация, че са налице условията т. II т.1.4-т.1.13; Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на психиатричен отчет; Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

3.Плик №2 съдържащ „Програма за развитието и дейността на дружеството за целия период на договора“, съгласно чл.35 от ППЗПП. /представя се на хартиен и на електронен носител/.

Програмата следва да включва най-малко следното съдържание:

І. Кратка анотация;

ІІ. Анализ на бизнеса (характеристика на сектора, SWOT анализ, продукти и услуги, пазарни позиции);

ІІІ. Мисия и стратегия;

ІV. Маркетингов план (характеристика на пазара, тенденции в развитието, конкуренти, продажби и пазарен дял, ценова политика, промоция и реклама, външни влияния, бюджет на маркетинга);

V. Инвестиционен план;

VІ. Организация и управление (организационна и производствена структура, организация на работа, мотивация и стимулиране, бюджет за разходите);

VІІ. Финансов план;

VIII. Времеви график за осъществяване на програмата;

ІХ. Заключение.

Кандидатите имат право да посещават дружеството, в продължение на три работни дни по осем часа на ден. В рамките на тези посещения трябва да им бъде осигурен достъп до работните помещения и финансовите отчети на дружеството.

Плик №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик.

Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата. Документите за участие в конкурса се приемат в стая 309, ет.3 в сградата на община Хасково, гр. Хасково, площад „Общински“ №1 в срок до 30 дни от публикуване на решението в местен вестник и сайта на Община Хасково. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник.

Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящото решение не се приемат.

IV. Критериите за оценка на програмата за развитието и дейността на дружеството за целия период на договора, представена от кандидатите са:

1. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на търговското дружество и предмета му на дейност;

2. Анализ на демографски и финансово-икономически показатели;

3. Съответствие на разработената програма с обективното състояние на търговското дружество;

4. Логическа структура на разработката;

5. Наличие на измерими показатели за икономическо развитие, след реализиране на програмата.

V. Критерии за оценка на събеседването:

1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на търговското дружество;

2. Степен на познаване на нормативната уредба;

3. Способност да се планират и взимат управленски решения;

4. Административни умения, професионални и делови качества;

5. Комуникативни способности и организационни способности;

6. Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

VIII. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:

Председател: Динко Тенев – Заместник-кмет на Община Хасково

Секретар: Тодорка Стоянова – Директор Дирекция - Гл. счетоводител, дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет” на Община Хасково;

Членове:

1. Богдана Петкова-Василева – Юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” на Община Хасково;

2. Любомир Михов – Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Община Хасково;

3. Веселин Иванов - Член на транспортната комисия към Община Хасково;

4. Златко Марчев – Общински съветник, председател на ПК по ТСУ и транспорт;

5. Делян Делчев – Общински съветник, председател на ПК по общинска собственост и стопанска политика

Резервни членове:

1. Цвети Лалов - Общински съветник

2. Андрей Делиев – Главен юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” на Община Хасково;

VIII. Общодостъпно място за обявяване:

Списъците и всички съобщения, във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата на общинска администрация – гр.Хасково и на интернет страницата на Община Хасково.

IX. Приема правила за провеждане на конкурса и работа на комисията.

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава ѝ. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервния член.

Комисията провежда конкурса на три етапа:

ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

Първият етап от конкурсът ще се проведе на четвъртия работен ден след изтичане на срока за подаване на документи от 10:00 часа в централната сграда на Общинска администрация - Хасково, пл. „Общински №1, заседателна зала - втори етаж.

В обявените ден и час за проверка на съответствието на представените документи, членовете на комисията следва да се съберат на заседание за разглеждане на представените документи. Комисията разглежда представените документи за съответствие с изискванията, като проверява за наличието на всички изискуеми документи. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, които не отговарят на поставените изисквания или не са представили някой от изискуемите документи.

Решението на конкурсната комисия относно допускането на кандидатите до конкурса се оформя в протокол, който се подписва от всички членове на комисията. Въз основа на решението комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втория етап, които се подписват от председателя на комисията и се публикуват на интернет страницата на Община Хасково и се поставя на информационното табло в сградата на общинска администрация – гр. Хасково. До всеки допуснат кандидат се изпраща покана за датата мястото и часът на провеждане на втория етап от конкурса.

ВТОРИ ЕТАП – оценяване на „Програма за развитието и дейността на дружеството за целия период на договора“.

Плик №2 се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията.

След подписване на протокола за допускане на кандидатите за участие до конкурса се пристъпва към отваряне на Плик №2 на допуснатите кандидати, съдържащ „Програма за развитието и дейността на дружеството за целия период на договора“, като се дава възможност на всеки член от комисията да се запознае със съдържанието й.

В деня на провеждане на втория етап, кандидатите, по реда на подаване на заявленията, излагат подробно пред комисията представените от тях програми, включително като отговарят на въпроси на членовете на Комисията по тяхното съдържание.

Комисията оценява представените от участниците програми по утвърдените критерии за оценка /приложение №1/.

Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по утвърдените критерии по шестобалната система, като най-високата оценка е 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията.

Не се допускат до събеседване кандидати, които получат средноаритметична оценка, на представената от тях програма, по-малко от 4,50.

Решението на конкурсната комисия относно допускането на кандидатите до трети етап на конкурса се оформя в протокол, който се подписва от всички членове на комисията. Въз основа на решението, комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до третия етап, които се подписват от председателя на комисията и се публикуват на интернет страницата на Община Хасково и се поставя на информационното табло в сградата на общинска администрация – гр.Хасково. До всеки допуснат кандидат се изпраща покана за датата мястото и часът на провеждане на третия етап от конкурса.

ТРЕТИ ЕТАП – събеседване.

Комисията провежда събеседване с всеки от допуснатите до този етап кандидати по отделно с цел установяване на компетенциите и качествата им по утвърдените критерии за оценка /приложение №2/.

Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по утвърдените критерии по шестобалната система, като най-високата оценка е 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията.

Крайната оценка на кандидатите /приложение №3/ се получава като средноаритметичната сума от оценките им по писмената част с тегло 40% и по устната част (събеседването) с тегло 60% по формулата:

Крайна оценка = (средноаритметична оценка от писмената част) х 0,4 + ( средноаритметична оценка от устната част) х 0,6

До класиране се допускат кандидатите, получили крайна оценка, не по-ниска от 4,50.

В десетдневен срок след провеждане на събеседването комисията извършва крайно класиране участниците в низходящ ред, като на първо място се класира кандидатът, получил най-висока оценка и според класирането номинира до петима кандидати.

Комисията изготвя протокол, с който предлага на Общинския съвет за одобрение кандидата, класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници.

В петдневен срок от утвърждаване на класирането, комисията обявява класирането на определеното за това място и уведомява участниците за това.

X. Определя срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

1. Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 3 /три/ години.

2. Месечното възнаграждение на управителя се определя, чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителя, обективирана в Приложение № 1 към раздел V, т. 9 от Договора за управление и определената стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец.

3. Управителят получава възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на 450 лева. При промяна на минималната работна заплата за страната, стойността на балната единица се променя с процента на увеличение на МРЗ.

XI. Утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на търговското дружество и приложението към него, съгласно приложение №4.

XII. Делегира на Кмета на Община Хасково да извърши необходимите действия за провеждане на конкурса.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!