Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №892 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №892

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.52 и чл.53а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Общински съвет – Хасково

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие за разделяне и/или съединяване/обединяване и/или делба, както и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, отразяващо промените, на следните имоти, собственост на община Хасково, които са предмет на инвестиционното намерение на „Неоват“ АД, ЕИК 207132704:

1.1.Поземлен имот 75085.14.13, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 354217 кв. м, стар номер 014013, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.2.Поземлен имот 75085.14.4, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 160194 кв. м, стар номер 014004, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.3.Поземлен имот 75085.14.42, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 9399 кв. м, стар номер 014042, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.4.Поземлен имот 75085.14.2, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 104829 кв. м, стар номер 014002, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.5.Поземлен имот 75085.11.13, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5400 кв. м, стар номер 011013, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.6.Поземлен имот 75085.11.44, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 3269 кв. м, стар номер 011044, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.7.Поземлен имот 75085.14.1, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 25241 кв. м, стар номер 014001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.8.Поземлен имот 75085.11.39, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5100 кв. м, стар номер 011039, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.9.Поземлен имот 75085.11.233, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ГАЛБАНЯТА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 102530 кв. м, стар номер 011233, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.10.Поземлен имот 75085.11.235, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 608910 кв. м, стар номер 011235, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.11.Поземлен имот 75085.15.56, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ПОД ТРИТЕ ЧУКИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 109800 кв. м, стар номер 015056, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.12.Поземлен имот 75085.14.802, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 73854 кв. м, стар номер 000802, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.13.Поземлен имот 75085.14.805, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 58679 кв. м, стар номер 000805, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

1.14.Поземлен имот 75085.14.806, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 18659 кв. м, стар номер 000806, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

2.Дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имоти по т. 1, собственост на община Хасково, които са предмет на инвестиционното намерение на „Неоват“ АД, ЕИК 207132704, и изменение на кадастралните регистри, отразяващо промените.

3.Проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, да се изготвят от лице, правоспособно да изпълнява дейности по геодезия, картография и кадастър при спазване на всички изисквания на Закона за кадастъра и имотния регистър, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и всички относими нормативни изисквания.

4.Промяната на начина на трайно ползване на Поземлените имоти, собственост на община Хасково, съгласно т.2 да се извърши при спазване на изискванията за представяне на документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите, в който е посочено, че няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии, както и при спазване на всички други относими нормативни изисквания.

5.Всички разходи във връзка с измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри да са изцяло за сметка на „Неоват“ АД, ЕИК 207132704.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/ 

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!