Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №880 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №880

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.71, ал.1, във връзка с чл.40, ал.2, т.1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ОБЕКТ – публична общинска собственост, включващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.330.86 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка триста и тридесет точка осемдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63 / 05.10.2006г. на Изп. директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Хасково, местност „Балакли“, с площ 1295 кв. м. (хиляда двеста деветдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: ВОДОЕМ, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 002906 (нула нула две хиляди деветстотин и шест), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 77195.330.87, 77195.330.85 и 77195.330.84 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.330.87 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка триста и тридесет точка осемдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63 / 05.10.2006г. на Изп. Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Хасково, местност „Балакли“, с площ 13051 кв. м. (тринадесет хиляди петдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: ВОДОЕМ, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 002905 (нула нула две хиляди деветстотин и пет), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 77195.330.86, 77195.330.85, 77195.330.84 и 77195.330.90, или накратко ОБЕКТ – публична общинска собственост, включващ: Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 77195.330.86 и Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 77195.330.87, и двата находящи се в землището на гр. Хасково, м. Балакли, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!