Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №878 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №878

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, с идентификатор № 39863.55.287 (тридесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и три точка петдесет и пет точка двеста осемдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1560 / 04.09.2018г. на Изп. директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Криво поле, общ. Хасково, обл. Хасково, местност ЧЕРНИЦИ, с площ от 21701 кв. м. (двадесет и една хиляди седемстотин и един квадратни метра), начин на трайно ползване: Язовир, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000287 (нула нула нула двеста осемдесет и седем), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 39863.55.286, 39863.55.312 и 39863.55.288, или накратко обект – публична общинска собственост, ЯЗОВИР, разположен върху поземлен имот № 39863.55.287 в с. Криво поле, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 21701 кв. м., стар номер 000287, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!