Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №876 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №876

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.71, ал.1, във връзка с чл.40, ал.2, т.1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, с идентификатор № 27200.28.13 (двадесет и седем хиляди и двеста точка двадесет и осем точка тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1553 / 04.09.2018г. на Изп. директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 16824 кв. м. (шестнадесет хиляди осемстотин двадесет и четири квадратни метра), начин на трайно ползване: Язовир, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000013 (нула нула нула нула тринадесет), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 27200.28.9, 27200.2.110, или накратко обект – публична общинска собственост, ЯЗОВИР, разположен върху поземлен имот № 27200.328.13 в с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 16824 кв. м., стар номер 000013, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!