Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №841 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №841

На основание чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и т.2, чл.113, чл.114, ал.1, чл.115, чл.193, ал.3 и ал.4 от Закона за горите и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

1.Годишното ползване от горски територии, собственост на община Хасково за 2023 година да бъде в размер до 15000 плътни куб.м. лежаща маса, както следва:

-до 1800 плътни куб.м. лежаща маса от иглолистни насаждения;

-до 13200 плътни куб.м. лежаща маса от широколистни насаждения.

2.Ползването на дървесина от горските територии, собственост на община Хасково да се осъществи съгласно чл.112, ал.1, т.1 и 2 от Закона за горите:

2.1.чрез продажба на стояща дървесина на корен;

2.2.чрез възлагане на добив и продажба на добита дървесина.

3.Дейностите по чл.10, ал.1, чл.49 и чл.66 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, да се възлагат чрез провеждане на открит конкурс, търг с тайно или явно наддаване и ценоразпис.

4.До 10800 плътни куб.м. лежаща маса, както следва:

-до 500 плътни куб.м. лежаща маса от иглолистни насаждения;

-до 10300 плътни куб.м. лежаща маса от широколистни насаждения, съгласно чл.71 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, да се продава по утвърдена цена за населението.

5.На база постъпили заявления с вх.№53 Р-42-9/19.09.2022г., вх. № 53 Т-244-1/21.09.2022 г. и на основание чл.112, ал.1, т.1, чл.114, ал.1, чл.115, ал.1, т.1б от Закона за горите и чл.38, ал.1, чл.49, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, до една трета от годишното ползване на дървесина през 2023 година, в размер до 3600 плътни куб.м. лежаща маса, в т.ч. до 1200 плътни куб.м. лежаща маса иглолистна дървесина и до 2400 плътни куб.м. лежаща маса широколистна дървесина, да бъде предоставено на местни търговци чрез продажба на стояща дървесина на корен с провеждане на търг с тайно или явно наддаване.

6.До 600 плътни куб.м. лежаща маса, разпределени както следва:

-до 100 плътни куб.м. лежаща маса от иглолистни насаждения;

-до 500 плътни куб.м. лежаща маса от твърди и меки широколистни, червен дъб, акация;

да бъде реализирана чрез продажба на стояща дървесина на корен с провеждане на търг с тайно или явно наддаване.

7.Начални цени без ДДС за продажба на стояща дървесина на корен по вид и категория във връзка с т.5 и т.6:

Сортименти        Твърди широколистни лв/пл.м3     Акация лв/пл.м3    Меки широколистни,червен дъб, лв/пл.м3   Топола  лв/пл.м3  Иглолистни лв/пл.м3  Каламитетна маса от иглолистни лв/пл.м3

едра строителна дървесина над 30        -                                   -                                       -                                                         66,00                            -                                                  -

едра строителна дървесина 18-29      75,00                          60,00                             52,00                                                        60,00                        64,00                                               -

средна строителна дървесина 15-17  70,00                          50,00                             47,00                                                        50,00                        45,00                                               -

технологична дървесина от средна    64,00                          45,00                             33,00                                                        35,00                         33,00                                              -

дребна строителна дървесина            61,00                          42,00                             33,00                                                        35,00                         36,00                                              -

технологична дървесина от дребна    61,00                          42,00                             33,00                                                        35,00                         33,00                                              -

ОЗМ                                                       63,00                          42,00                             34,00                                                        36,00                          36,00

дърва за горене                                   58,00                           40,00                             31,00                                                        32,00                          32,00                                         24,00

8. Общински съвет - Хасково дава съгласие да се сключват договори с изпълнител без да се провеждат открит конкурс или договаряне, когато е необходимо, съгласно чл.27 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

9.На основание чл.193, ал.3 и ал.4 от ЗГ, Общински съвет - Хасково определя служителите и пенсионерите на ОП “Общинско лесничейство“ - Хасково, да ползват 10 /десет/ пространствени куб.м. дърва за горене ежегодно срещу заплащане разходите за сеч и извоз до временен склад.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!