Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №840 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №840

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.71, ал.1, във връзка с чл.40, ал.2, т.1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, с идентификатор № 14550.83.311 (четиринадесет хиляди петстотин и петдесет точка осемдесет и три точка триста и единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/ 24.01.2019 г. на Изп.директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Гарваново, общ.Хасково, обл.Хасково, с площ от 6569 кв.м. (шест хиляди петстотин шестдесет и девет квадратни метра), начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000311 (нула нула нула триста и единадесет), при граници и съседи: поземлени имоти №№14550.83.312, 14550.83.48 и 14550.83.160, или накратко обект – публична общинска собственост, ВОДОЕМ, разположен върху поземлен имот № 14550.83.311 в с.Гарваново, общ.Хасково, обл.Хасково, с площ от 6569 кв.м., стар номер 000311, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл.17, ал.3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4.Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл.156, ал.5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!