Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №831 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №831

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 9, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 и §8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ, Общински съвет - Хасково

ОДОБРЯВА:

Проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация от о.т.92а - о.т.93 - о.т.92, плана за регулация на УПИ I„за озеленяване, трафопост и увеселително заведение“, кв.33, план за регулация и застрояване на УПИ XVII и УПИ XVIII, кв. 50Б и план за регулация на УПИ XVI, кв.50Б по плана на кв. „Болярово“, гр. Хасково.

С изменението на плана за улична регулация се заличава част от улица с о.т.92а - о.т.93 - о.т.92, засягаща поземлен имот №77195.519.396 и поземлен имот №77195.519.398 по КК на гр. Хасково, в следствие на което се получава улица тупик с о.т.92 и проектна о.т.4126, обслужваща три УПИ – та, с дължина 66.86 м и ширина 11.00 м, отговарящи на чл.81, ал.1 от ЗУТ. Изменя се уличната регулация на улица с о.т.2452 – о.т.92а.

С плана за регулация поземлен имот №77195.519.396 се урегулира в УПИ XXIII, а поземлен имот №77195.519.398 се урегулира в УПИ XXIV, като регулационните линии се поставят в съответствие с имотните граници и имотите се урегулират с лица към новообразуваните улици. Ново урегулираните имоти се предвиждат с предназначение „за жилищни нужди“.

Вследствие на направеното изменение се променят конфигурациите и площите на УПИ XVI, УПИ XVII и УПИ XVIII, кв. 50Б и УПИ I, кв. 33 по плана на гр. Хасково.

Планът за регулация е нанесен със зелени и кафяви линии, надписи и щрихи в графичната част на проекта.

С плана за застрояване за имотите се установява устройствена зона (Жм) за нискоетажно застрояване, при следните показатели:

За УПИ XXIII и УПИ XXIV, кв.50Б по плана на гр.Хасково:

- Височина на основното застрояване: до 10 м;

- Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60%;

- Коефициент за интензивност на застрояване (Кинт): до 1.2 ;

- Минимална озеленена площ (Позел): мин. 40%

- Начин на застрояване: свободно (е)

С изменение на плана за застрояване за УПИ XXIII и УПИ XXIV се проектират нови ограничителни линии на застрояване, които са съобразени с новите регулационни граници. Начина и характера на застрояване се запазват. В графичната част на проекта ограничителната линия на застрояване е отразена с удебелена прекъсната червена линия и съгласно условията на чл.31, ал.1 от ЗУТ – на 3.00 м от вътрешните регулационни граници, на 5.00 м от дъната на имотите и свързано по общата за имотите граница.

За УПИ XVII и УПИ XVIII, кв.50Б по плана на гр.Хасково:

- Височина на основното застрояване: до 10 м;

- Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60%;

- Коефициент за интензивност на застрояване (Кинт): до 1.2 ;

- Минимална озеленена площ (Позел): мин. 40%

- Начин на застрояване: свързано в два съседни имота (д)

В графичната част на проекта ограничителната линия на застрояване е отразена с удебелена прекъсната червена линия и съгласно условията на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ.

С плана за застрояване в УПИ XXIII (ПИ 77195.519.396) са предвидени паркоместа, като паркинга е разположен върху част от сгради с идентификатори №77195.519.396.1 и №77195.519.396.2 по КК на гр. Хасково, които не се предвиждат за запазване с настоящия план за застрояване.

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!