Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №821 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №821

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.62, ал.8 от Закона за енергетиката и чл.124б от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Хасково реши:

1.Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват част от поземлен имот 37383.113.198, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, категория 7, НТП Пасище, площ 651156 кв. м., предвиждащ промяна на предназначението на част от имота, съответстваща на поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.232 с отреждане „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

1.1.ПУП-ПРЗ да обхваща част от поземлен имот 37383.113.198, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, категория 7, НТП Пасище, площ 651156 кв. м., на която съответства поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.232 с проектна площ от 145 301 кв. м.;

1.2.Да се промени предназначението на земеделската земя за неземеделски цели единствено за частта от имота, съответстваща на имот с проектен идентификатор 37383.113.232 с проектна площ от 145 301 кв. м., съгласно приложените графични части и да се образува един урегулиран поземлен имот, съответстващ на имот с проектен идентификатор 37383.113.232, който да е с отреждане „За фотоволтаична централа“;

1.3Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, Наредба №8 за ОСУП.

1.4.Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

2.Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват част от поземлен имот 37383.113.213, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, категория 7, НТП Пасище, площ 642138 кв. м., предвиждащ промяна на предназначението на част от имота, съответстваща на поземлени имоти с проектен идентификатор 37383.113.236 с отреждане „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно и проектен идентификатор 37383.113.238 с отреждане „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

2.1.ПУП-ПРЗ да обхваща част от поземлен имот 37383.113.213, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, категория 7, НТП Пасище, площ 642138 кв. м., на която съответства поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.236 с проектна площ от 170 482 кв. м. и поземлен имот с проектен идентификатор 37383.113.238 с проектна площ от 281 330 кв. м.;

2.2.Да се промени предназначението на земеделската земя за неземеделски цели единствено за частта от имота, съответстваща на имот с проектен идентификатор 37383.113.226 с проектна площ от 170 482 кв. м. и имот с проектен идентификатор 37383.113.238 с проектна площ от 281 330 кв. м., съгласно приложените графични части и да се образуват два урегулирани поземлени имота, които да са с отреждане „За фотоволтаична централа“;

2.3.Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за ОСУП.

2.4.Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

3.Разрешава заявителят „Енери БГ 1“ ЕООД да изработи за своя сметка проектите на подробни устройствени планове при спазване на всички нормативни изисквания, включително но не само:

3.1.На основание чл.230 от ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се изработят от лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност.

3.2.На основание чл. 116а от ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се представят в графичен и цифров вид, съдържащи всички елементи на плана съгласно действащата нормативна уредба.

4.Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на общината, да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината при условията и по реда на чл. 124б от ЗУТ.

5.На основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.

6.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!