Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №811 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №811

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.3, чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, Общински съвет – Хасково

ОДОБРЯВА:

Проект за Подробен устройствен план – между осови точки о.т.92 и о.т.108 по плана на с.Николово, община Хасково, изменение на плана за регулация на УПИ XI, кв.33 и УПИ VI, кв.40 и план за застрояване на имот пл.№541.

Изменението на плана на уличната регулация се изразява в заличаването на част от улица с осови точки о.т.108 и о.т.92, преминаваща през имот пл.№541 и проектиране на задънена улица с нови осови точки о.т.108, о.т.250 и о.т.249 и задънена улица с нови осови точки о.т.92, о.т.247 и о.т.248.

Вследствие направените регулационни изменения квартал 33 и квартал 40 променят своите очертания.

Изменението на плана за дворищна регулация се изразява в проектирането на нов урегулиран поземлен имот в кв.40 с проектен номер – УПИ XIV, с конкретно предназначение „за производствени дейности“, като регулационните линии се поставят в съответствие с имотните граници на имот пл.№541. Частта от дерето, попадаща в кв.33 се урегулира в самостоятелен урегулиран поземлен имот с проектен номер УПИ XIII, с конкретно предназначение „за инженерна инфраструктура“.

Проектните работи са отразени със зелени и червени линии, надписи и щрихи в графичната част на проекта.

УПИ XIV за производствени дейности – електропроизводство, кв.40, с.Николово, община Хасково е в устройствена зона „Пп“ – предимно производствена зона с ниско застрояване при следните градоустройствени показатели за имота:

Височина на основното застрояване до 10.00 м;

Плътност на застрояване /Пзастр./ до 80%;

Коефициент на интензивност /Кинт/ до 2.0;

Минимална озеленена площ /Позел./ мин.20%

Начин на застрояване – свободно /е/

Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.

Предвидената с плана за застрояване устройствена зона и стойностите на показателите за застрояване отговарят на изискванията на Глава V от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!