Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №792 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №792

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1, б. „а“, във вр. с чл.62 и чл.66 от ЗМДТ, Заповед №РД-1125/26.10.2022 г. и чл.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково реши:

I.Одобрява План-сметка за необходимите разходи за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Хасково за 2023 година, съгласно Приложение №А, неразделна част от настоящото решение.

II. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. както следва:

1.За населението на гр. Хасково и за жилищата на предприятия – в размер на 3.50 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

-за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1.3 ‰;

-за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1.2 ‰;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰;

2. За населението и за жилищата на предприятия в IV зона и местностите „Кенана“, „Куба“ и „Туристическа хижа“ – в размер на 3.50 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1.3 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1.2 ‰;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰;

3.За населението и за жилищата на предприятия в V зона – в размер на 2.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰;

-за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1 ‰;

4. За населението в селата на Община Хасково – в размер на 5.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

-за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 3 ‰;

-за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1,5 ‰;

-за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,5 ‰;

5.За всички нежилищни имоти на предприятия, както следва:

5.1.Когато в установения срок не е подадена декларация по чл.15, ал.2 и чл.17, ал.3 от Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, деклариран е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или, когато не може да се установи броя на използваните съдове, се заплаща годишна такса в размер на 13 ‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти, по видове, както следва:

-Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им – 9,5 ‰/промила/

-Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации/поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО/ – 1,5 ‰/промила/

-Поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – 2,0 ‰/промила/.

5.2.В зависимост от вида и броя на деклариралите съдове за изхвърляне на битови отпадъци на предприятията - размера на таксата е както следва:

За събиране и транспортиране на битови отпадъци:

-за кофа 110 л.    -  550 лв.

- за контейнер тип „Бобър“ - 1 560 лв.

За третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – в размер на 1.50‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в размер на 2.0‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!