Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №765 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №765

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.117, ал.3 във връзка с чл.117, ал.1, т.1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, а именно: Поземлен имот, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 14550.95.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199469 / 04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с.Гарваново, община Хасково, с площ 4853 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000418, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 14550.95.433, 14550.95.417 (АОС № 12241 /15.11.2021г.), съгласно Приложение №1.

2. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!