Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №764 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №764

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.71, ал.1, във връзка с чл.40, ал.2, т.1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, с идентификатор № 22589.66.92 (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет точка шестдесет и шест точка деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1552 / 04.09.2018г. на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-203661/25.02.2022г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Долно Войводино, общ. Хасково, обл. Хасково, местност „ЧАКМАКЛЪКА“, с площ от 4123 кв. м. (четири хиляди сто двадесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000092 (нула нула нула нула деветдесет и две), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 22589.66.91, 22589.67.177, 22589.67.189, 22589.67.187, 78094.1.873, 78094.31.29, 78094.31.28, или накратко обект – публична общинска собственост, представляващ ВОДОЕМ, разположен върху поземлен имот № 22589.66.92 в с. Долно Войводино, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 4123 кв. м., стар номер 000092, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл.17, ал.3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл.156, ал.5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!