Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №756 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №756

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.25, ал.1, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката и чл.60, ал.4, т.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково реши:

I.Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „НЕОВАТ“ АД, ЕИК: ЕИК: 207132704, със седалище и адрес на управление: гр.Димитровград, ул. „Ш.Петьофи“ №1, върху следните общински имоти без търг или конкурс:

1.Поземлен имот 75085.11.13, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5400 кв.м., стар номер 011013.

2.Поземлен имот 75085.11.39, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Тенчово кладенче“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5100 кв.м., стар номер 011039.

3.Поземлен имот 75085.11.44, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Тенчово кладенче“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 3269 кв.м., стар номер 011044.

4.Поземлен имот 75085.11.233, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Галбанята чука“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 102530 кв.м., стар номер 011233.

5.Поземлен имот 75085.11.235, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Тенчово кладенче“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 608910 кв.м., стар номер 011235.

6.Поземлен имот 75085.14.1, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 25241 кв.м., стар номер 014001.

7.Поземлен имот 75085.14.2, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 104829 кв.м., стар номер 014002.

8.Поземлен имот 75085.14.4, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 160194 кв.м., стар номер 014004.

9.Поземлен имот 75085.14.13, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 354217 кв.м., стар номер 014013.

10.Поземлен имот 75085.14.42, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 9399 кв.м., стар номер 014042.

11.Поземлен имот 75085.14.802, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 73854 кв.м., стар номер 000802.

12.Поземлен имот 75085.14.805, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 58679 кв.м., стар номер 000805.

13.Поземлен имот 75085.14.806, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 18659 кв.м., стар номер 000806.

14.Поземлен имот 75085.15.56, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Под трите чуки“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 109800 кв.м., стар номер 015056,

за изграждане на ФвЕЦ, на индустриална система за съхранение на електроенергия, на разпределителните проводи и устройства и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФвЕЦ към съответната електрическа мрежа, съгласно действащото българско законодателство.

II.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлените имоти, описани в т.I на основание чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §6а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи.

III.Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите, описани в т.1 и представляващи публична общинска собственост в имоти – частна общинска собственост, при изпълнение на предвидените в ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗОС и всички други нормативни актове изисквания.

IV.Дава предварително съгласие, на основание чл.25, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, за изработване на Подробни устройствени планове, предвиждащи изграждането на обектите.

V.Дава предварително съгласие, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, за определяне на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на поземлените имоти, описани в т.I.

Предварителното съгласие по т.I, т.II, т.III, т.IV и т.V важи за срок до 5 години, считано от влизане в сила на решението.

VI.Учредяването право на строеж в полза на „НЕОВАТ“ АД да стане след одобрение на Подробните устройствени планове на имотите и при спазване на процедурите на приложимото българско законодателство.

VII.Изработването на Подробните устройствени планове да се финансира от „НЕОВАТ“ АД.

VIII.Възлага на кмета на Община Хасково да упълномощи „НЕОВАТ“ АД във връзка с процедурите предвидени по ЗУТ, ЗООС, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗЕ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове.

IX.Възлага на кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!