Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №755 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №755

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.25, ал.1, ал.3, т.1 и т.4, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, чл.60, ал.4, т.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково реши:

1.Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕКО ТИТАН ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК: 206252768, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул. „Добруджа“ №10, вх.Б, ет.2, офис 27, върху общински имот с идентификатор 14550.305.586 по КККР на с.Гарваново, с площ 10 675 кв.м., за изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF /refuse derived fuel/ и производство на електрическа енергия, без търг или конкурс.

2.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на имота, описан в т.1 и представляващ публична общинска собственост /пасище/, за изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF /refuse derived fuel/ и производство на електрическа енергия.

Предварителното съгласие важи за срок до 2 години, считано от влизане в сила на решението.

3.Дава предварително съгласие за преобразуване на имота, описан в т.1 и представляващ публична общинска собственост в имот – частна общинска собственост, при изпълнение на предвидените в ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗОС и всички други нормативни актове изисквания.

4.Дава съгласие за изготвяне на ПУП за инженерно-техническата инфраструктура за имот с идентификатор 14550.305.586 по КККР на с.Гарваново.

5.Изработването на ПУП да се финансира от „ЕКО ТИТАН ЕНЕРДЖИ“ ООД.

6.Възлага на кмета на Община Хасково да упълномощи „„ЕКО ТИТАН ЕНЕРДЖИ“ ООД във връзка с процедурите предвидени по ЗУТ, ЗООС, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗЕ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове.

7.Възлага на кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!