Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №744 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №744

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 и чл.22 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.124б от ЗУТ, Общински съвет - Хасково реши:

Дава съгласие за определяне на трасе за ПУП – ПП на елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 37383.113.220, 37383.113.213, 37383.113.216, имот с проектен идентификатор 37383.113.232 по КККР на с.Книжовник, общ.Хасково, обл.Хасково, който към настоящия момент представлява част от поземлен имот с идентификатор 37383.113.198, съгласно проект за ПУП – ПП за транспортен достъп. Дава съгласие да се промени предназначението на поземлените имоти, през които преминава трасето, съгласно влязъл в сила ПУП – ПП за транспортен достъп, при спазване на условията и процедурите описани в Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Закона за устройството на територията и относимото законодателство в Република България и Европейския съюз.

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 37383.113.220, 37383.113.213, 37383.113.216, имот с проектен идентификатор 37383.113.232 по КККР на с.Книжовник, общ.Хасково, обл.Хасково, който към настоящия момент представлява част от поземлен имот с идентификатор 37383.113.198. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

2.1. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба №7 за ПНУОВТУЗ), Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба №8 за ОСУП);

2.2. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

Дава съгласие за определяне на трасе за ПУП – ПП на елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до поземлен имот с проектен идентификатор 37383.500.315 по КККР на с.Книжовник, общ.Хасково, обл.Хасково, който към настоящия момент представлява част от поземлен имот с идентификатор 37383.500.302, съгласно проект за ПУП – ПП за транспортен достъп по предварителен проект на ПУП-ПП. Дава съгласие да се промени предназначението на поземлените имоти, през които преминава трасето, съгласно влязъл в сила ПУП – ПП за транспортен достъп, при спазване на условията и процедурите описани в Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Закона за устройството на територията и относимото законодателство в Република България и Европейския съюз.

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за транспортен достъп до поземлен имот с проектен идентификатор 37383.500.315, който към настоящия момент представлява част от поземлен имот с идентификатор 37383.500.302. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

4.1. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба №7 за ПНУОВТУЗ), Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);

4.2. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

5. Разрешава заявителят „Енери БГ 1“ ЕООД да изработи за своя сметка проектите на подробни устройствени планове при спазване на всички нормативни изисквания, включително но не само:

На основание чл. 230 ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се изработят от лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност.

На основание чл. 116а ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се представят в графичен и цифров вид, съдържащи всички елементи на плана съгласно действащата нормативна уредба.

6. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на общината, да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината при условията и по реда на чл. 124б от ЗУТ.

7. На основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.

8. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!