Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №743 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №743

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 и чл.22 ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.62, ал.8 от ЗЕ и чл.124б от ЗУТ, Общински съвет – Хасково реши:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват част от поземлен имот 37383.500.302, област Хасково, община Хасково, с.Книжовник, м. СЮВЕНЛИКА, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 663 463 кв. м., предвиждащ промяна на предназначението на част от имота, съответстваща на поземлени имоти с проектни идентификатори: 37383.500.313 с отреждането за „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно и имот с проектен идентификатор 37383.500.315 с отреждането за „За подстанция“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

1.1. ПУП-ПРЗ да обхваща имот част от поземлен имот 37383.500.302, област Хасково, община Хасково, с.Книжовник, м. СЮВЕНЛИКА, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 663 463 кв. м., на която част съответстват поземлени имоти с проектни идентификатори 37383.500.313 с проектна площ от 645.748 дка и 37383.500.315 с проектна площ от 14 дка.

1.2. Да се промени предназначението на земеделската земя за неземеделски цели единствено за частта от имот, съответстваща на имот с проектен идентификатор 37383.500.313 с проектна площ от 645.748 дка и на имот с проектен идентификатор 37383.500.315 с проектна площ от 14 дка, съгласно приложените скици-проект и да се образуват два урегулирани поземлени имоти, съответстващи на проектните имоти, както следва:

За имот с проектен идентификатор 37383.500.313 - УПИ с отреждане „За фотоволтаична централа“ и

За имот с проектен идентификатор 37383.500.315 – УПИ с отреждане „За подстанция“.

1.3. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за ОСУП;

1.4. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

1.5. За осъществяване на транспортен достъп до имотите да се изработи транспортно-комуникационен план към ПУП-ПРЗ.

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват част от поземлен имот 37383.113.198, област Хасково, община Хасково, с.Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 651 156 кв. м., предвиждащ промяна на предназначението на част от имота и отреждането му „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

ПУП-ПРЗ да обхваща част от имот 37383.113.198, област Хасково, община Хасково, с. Книжовник, м. СЕЛСКИ ЯМАЧ, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 651 156 кв. м., съответстваща на имот с проектен идентификатор 37383.113.232, с проектна площ от 607 964 кв.м.

Да се промени предназначението на земеделската земя за неземеделски цели единствено за частта от имот, съответстваща на имот с проектен идентификатор 37383.113.232 с проектна площ от 607,964 дка, съгласно приложената скица-проект и да се образува един урегулиран имот, съответстващ на имот с проектен идентификатор 37383.113.232, който да е с отреждане „За фотоволтаична централа“.

Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 за ОСУП;

Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.

За осъществяване на транспортен достъп до имота да се изработи транспортно-комуникационен план към ПУП-ПРЗ.

Разрешава заявителят „Енери БГ 1“ ЕООД да изработи за своя сметка проектите на подробни устройствени планове при спазване на всички нормативни изисквания, включително но не само:

На основание чл. 230 ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се изработят от лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност.

На основание чл. 116а ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се представят в графичен и цифров вид, съдържащи всички елементи на плана съгласно действащата нормативна уредба.

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на общината, да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината при условията и по реда на чл. 124б ЗУТ.

На основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБШИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!