Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №741 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №741

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.71, ал.1, във връзка с чл.40, ал.2, т.1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект, представляващ Поземлен имот, публична общинска собственост, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 18232.9.23 (осемнадесет хиляди двеста тридесет и две точка девет точка двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1570 / 05.09.2018г. на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-203655/25.02.2022г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Гълъбец, общ. Хасково, обл. Хасково, местност „УЗУН ТЕПЕ“, с площ от 6055 кв. м. (шест хиляди петдесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000023 (нула нула нула нула двадесет и три), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 18232.6.5, 18232.9.9, 18232.14.5, 18232.9.24, 18232.9.11, 18232.6.33, 18232.6.2, 18232.6.3, или накратко обект – публична общинска собственост, ВОДОЕМ, разположен върху поземлен имот № 18232.9.23 в с. Гълъбец, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 6055 кв. м., стар номер 000023, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!