Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №115 от 26.06.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №115

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет-Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот – публична общинска собственост за срок до 10 /десет/ години, при заложени изисквания към кандидатите:

 

Парк „Бяло море“

       

Поддържане на озеленена площ – имот с идентификатор №77195.720.9 целият с площ 9231 кв.м. по КК на гр.Хасково (територията на озеленената площ, намираща се между улиците „Бяло море“, „Захари Стоянов“ и „Боровец“) и възможност за монтаж на временен обект с площ до 184, 00 кв.м., при първоначална месечна наемна цена 368,00 лв. без ДДС. За поставяне на маси за консумация на открито, ще се заплаща допълнително такса, отделно от наемната цена, на основание издадено разрешително от съответната дирекция към Община Хасково.

Да се включат в инвестиционната програма на наемателя следните изисквания:

 

II.Архитектура, конструктивни и паркови елементи:

1.Основен ремонт на алейната мрежа на парка /включваща ремонт на настилката от пелевунски камък, ремонт на градинските бордюри и подмяната им с нови при необходимост/;

2.Демонтаж на всички стари паркови елементи и спортни съоръжения /беседката зад трафопоста в северната част на парка, баскетболен кош и вратата за мини футбол в западната част на парка, тенис маса, пейки, осветителни тела и кошчета за боклук/;

3. След одобрен проект от Община Хасково изграждане на нова алея в северната част на парка свързваща улиците „Боровец“ и „Захари Стоянов“, изграждане на площадка с беседка южно от трафопоста, изграждане на площадка за фитнес на открито източно от трафопоста;

4. Представяне на проект за детска площадка;

5.Оформяне на кътове за сядане около детските площадки;

6. Демонтаж на всички съществуващи детски съоръжения и изграждане на нова детска площадка. Монтажа на новите детски съоръжения, изпълнението на настилките на детските площадки и оформянето на пясъчниците да се извърши съгласно изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 година за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра;

7. Оформяне на нова спортна площадка в югозападната част на парка;

8. Монтаж на нова тенис маса;

9. Монтаж на 12 бр. нови диванни пейки на територията на парка;

10. Монтаж на 10 бр. нови кошчета за отпадъци;

11. Изграждане на нова осветителна мрежа в парка;

12. Разчистване на терена от съществуващия търговски обект. Строителството на нов да се извърши след одобряване на проекти и издаване на разрешение за поставяне по реда на ЗУТ.

13. Основен ремонт на подпорни стени, стъпала и рампи в района на детските площадки след конструктивно обследване, одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ;

14. Основенремонт на подхода и стъпалата от към ул. „Захари Стоянов“;

15. Основен ремонт на стъпалата и подхода от към ул. „Бяло море“ в южната част на имота;

16.Осигуряване на достъпна среда съгласно изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009 година за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания;

17.Обособяване на места за паркиране за посетители на територията на парка по ул. „Захари Стоянов“

 

III.Озеленяване и поддръжка

  1. На територията на парка, след издаване на разрешително от Кмета на Община Хасково съгласно изискванията на Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Хасково, да се извърши:
  • Премахване на саморасли, сухи и засъхващи дървета, саморасли храсти и нискостъблена растителност;
  • Оформяне на короните на дърветата /изрязване на сухите клони в тях/;

2.Обработка на озеленените площи и провеждане на дезакарари зационни мероприятия;

3. Поддържане на растителността и тревните площи – редовно косене, поливане, прекопаване, тесане и почистване;

4.Поддържане на настилките, детските съоръжения, парковата мебел и осветителните тела;

Да се предвидят в договора клаузи за:

Внасяне предварително на гаранция от наемателя.

Санкции при констатирано неизпълнение на задълженията и/или отнемане на гаранцията.

Изпълнението на инвестиционната програма да е със срок до 12 месеца.

 

ІV. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост.

 

 

 

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/  

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!