Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1066 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1066

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 117, ал. 3 във връзка с чл. 117, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ОБЕКТ – публична общинска собственост, включващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 38399.76.188 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1559 / 04.09.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ 12409 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: ВОДОЕМ, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000188, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 38399.76.160 и 38399.76.189 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 38399.76.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1559 / 04.09.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ 615 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: НАСИП, НАСИПИЩЕ, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000189, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 38399.76.188, 38399.76.160, 38399.79.677, 38399.79.9, 38399.76.155 и 38399.76.8, или накратко ОБЕКТ – публична общинска собственост, включващ: Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 38399.76.188 и Насип, насипище, разположен в поземлен имот с идентификатор № 38399.76.189, и двата находящи се в землището на с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково (АОС №№ 11472 / 24.02.2020 г. и 19.05.2022 г.), съгласно Приложение №1.

 

2. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!