Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1063 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1063

 

         1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 и чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок до 10 /десет/ години, следния недвижим имот – публична общинска собственост - Павилион за закуски- стационарен, находящ се в двора на ОУ „Св. Иван Рилски” –  гр. Хасково, целият с обща площ 41,00 кв.м., от които 36,00 кв. търговска площ и 5,00 кв.м. складова площ, разположен по одобрена схема в поземлен имот с идентификатор № 77195.712.246 по КККР на гр. Хасково, с административен адрес: гр. Хасково, бул. "Георги Сава Раковски" № 24, при първоначално обявен месечен наем 82,00 лв. без ДДС.

2. Упълномощава директора на ОУ „Св. Иван Рилски” - гр.Хасково да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочения имот, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, съгласно Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!