Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1062 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1062

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ОБЕКТ – публична общинска собственост, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.504.169 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка петстотин и четири точка сто шестдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63 / 05.10.2006г. на Изп. Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, местност „Кенана“, с площ 21999 кв. м. (двадесет и една хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ОБЩЕСТВЕН ИЗВЪНСЕЛИЩЕН ПАРК, ГОРСКИ ПАРК, стар идентификатор: 504126 (петстотин и четири хиляди сто двадесет и шест), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 77195.742.1, 77195.742.3, 77195.742.6, 77195.504.134 и 77195.504.168, или накратко ОБЕКТ – публична общинска собственост, представляващ: Обществен извънселищен парк, горски парк, разположен в поземлен имот с идентификатор № 77195.504.169, находящ се в землището на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, местност „Кенана“, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

 

  1. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на проц
  2. едурата за определяне на концесионер.

        

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!