Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1061 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1061

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, и ал.2, от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.14, ал.7, вр. ал 2, вр. ал.6 от ЗОС и  чл.18, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково, във връзка с Приложение №1, т.16 от Наредба за началния размер на наемните цени по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково

 Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 година  и дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс недвижим имот - публична общинска собственост – Помещения от сграда на ул.”Македония”22, гр. Хасково, с площ 48 кв.м. на Дружество на Военноинвалидите и военнопострадалите, при следните условия:

1.1. Срок на  ползване –5 (пет) години.

1.2. Месечен наем в размер на 10.00 лева без ДДС

1.3. Особени задължения на наемателя:

 - да ползва имота само за клубна дейност;

- да не отдава имота под наем или за съвместно ползване с трети лица;

          Възлага на Кмета на Община Хасково да сключи договор за наем.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ - СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!