Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1060 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1060

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, , чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет-Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 година и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти -публична общинска собственост за срок до 10 /десет/ години:

1. С. Конуш, общ. Хасково, две помещения с площ 40,00 кв.м., от административна сграда на кметство с. Конуш, находяща се в УПИ II /две/, кв. 35 /тридесет и пет/по плана на с. Конуш; месечен наем 250,00 лв. без ДДС, за инсталиране на телекомуникационно и инфраструктурно оборудване .

2. С. Козлец, общ. Хасково, помещение с площ 35,00 кв.м., от административна сграда на кметство с. Козлец, находяща се в УПИ VI /шест/, кв. 12 /дванадесет/ по плана на с. Козлец; месечен наем 250,00 лв. без ДДС, за инсталиране на телекомуникационно и инфраструктурно оборудване .

 

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти - общинска собстеност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ -  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!