Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1031 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1031

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ОБЕКТ – публична общинска собственост, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27200.23.76 (двадесет и седем хиляди и двеста точка двадесет и три точка седемдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1553 / 04.09.2018г. на Изп.директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ 39453 кв. м. (тридесет и девет хиляди четиристотин петдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: ЯЗОВИР, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 023076 (нула двадесет и три хиляди седемдесет и шест), при граници и съседи: поземлен имот № 27200.23.75, или накратко ОБЕКТ – публична общинска собственост, представляващ: Язовир, разположен в поземлен имот с идентификатор № 27200.23.76, находящ се в землището на с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата;

2.2. документация на концесията.

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!