Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1025 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1025

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 16а, чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково:

1. Обявява собствеността на частта от улица с о.т. 26 и о.т. 27 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково от 295,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2. Дава съгласие да се придадат 295,00 кв.м. площ от улица с о.т. 26 и о.т. 27 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково и 76,00 кв.м. площ – общинска част от УПИ IV, кв.13 по плана на с. Големанци, общ. Хасково към новопроектирания урегулиран поземлен имот УПИ XIX (образуван от УПИ IV, кв.13 по плана на с. Големанци, УПИ I, кв. 23 по плана на с. Големанци).

3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Ергюн Реджеб и Лезиха Реджеб за прехвърляне в собственост на частта от 295,00 кв.м. от улица с о.т. 26 и о.т. 27 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково при цена 3077,00 лева без ДДС и на частта от 76,00 кв.м. от УПИ IV, кв.13 по плана на с. Големанци при цена 595,00 лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!