Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1015 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1015

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл.79 от АПК, чл. 8, ал. 1 и ал. 6 от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково приема допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

§1 В Чл. 56 от Наредбата се правят следните допълнения:

Създава се нова точка 21 със следния текст: „За ползване на закрит плувен басейн „Хасково, находящ се в ПИ 77195.31.53 по КККР на гр.Хасково“ се заплащат следните цени в лева с ДДС“:

№        ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН                                                                                                                                  Цена в лева с ДДС

1 Еднократно посещение на възрастни                                                                                                                                                                                   1 астрономически час - 6,50 лв.

2 Еднократно посещение на ученици, студенти, пенсионери, в т.ч. с над 50% неработоспособност, установена с Решение на ТЕЛК/НЕЛК               1 астрономически час - 3,50 лв.

3Еднократно посещение на деца до 12 години с родител или пълнолетен придружител, който е заплатил индивидуално посещение                       1 астрономически час за малък басейн - 2,50 лв.

4Абонаментни карти за възрастни:                                                                                                                                                                                          5 астрономически часа - 25 лв.

                                                                                                                                                                                                                                                   10 астрономически часа – 50 лв.

                                                                                                                                                                                                                                                   15 астрономически часа – 75 лв.

                                                                                                                                                                                                                                                   20 астрономически часа – 100 лв.

5Абонаментни карти за ученици, студенти и пенсионери, в т.ч. с над 50% неработоспособност, установена с Решение на ТЕЛК/НЕЛК                    5 астрономически часа – 14 лв.

                                                                                                                                                                                                                                                  10 астроночически часа – 28 лв.

                                                                                                                                                                                                                                                  15 астрономически часа – 42 лв.

                                                                                                                                                                                                                                                  20 астрономически часа – 56 лв.

6- Спортни клубове, включени в регистъра по чл. 9 ал. 1, т. 1 от ЗФВС, които са регистрирани на територията на община Хасково (след предварително уведомяване);1 астрономически час за 1 коридор – 22 лв.

 

- Групови посещения на ученици в рамките на часовете по физическо възпитание и спорт (след предварително уведомяване);                         1 астрономически час за голям плувен басейн – 75,00 лв.

7 Групи деца от детски градини в община Хасково (след предварително уведомяване)                                                                                             1 астрономически час за малък басейн – 40 лв.

8 Спортни клубове, които не са регистрирани на територията на община Хасково и не развиват спортна дейност на територията на общината (след предварително уведомяване)

                                                                                                                                                                                                                                              1 астрономически час за 1 коридор – 32 лв.

                                                                                                                                                                                                                                             1 астрономически час за голям плувен басейн –100,00 лв.

9Провеждане на срещи и състезания (след предварително уведомяване)                                                                                                                  1 астрономически час – 43 лв.

10- Провеждане на състезания от спортния календар на Община Хасково;                                                                                                                 Безплатно

- Ученически състезания на ученици от учебните заведения на територията на община Хасково при предварително уведомяване на директора на ОП „Спорт, отдих и туризъм“;

 

11 - Деца с трайни увреждания с експертно решение на ТЕЛК с чужда помощ с родител или пълнолетен придружител;                                       Безплатно

- Групови посещения на деца настанени в резидентни услуги на територията на град Хасково с писмено уведомяване 10 дни предварително и разрешение от началник отдел ЗСД при Община Хасково.

.

12 Провеждане на културни и развлекателни прояви – с писмено уведомяване 15 дни преди мероприятието;                                                        1 астрономически час:

                                                                                                                                                                                                                                               Голям басейн - 100 лв.

                                                                                                                                                                                                                                               Малък басейн – 50 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!