Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2011 - 2015

Решение №0878

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Хасково приема Списък на имоти публична общинска собственост с НТП – пасища,…

Решение №0877

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА,  чл.8 от ЗНА и чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково приема Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделската земя от общинския…

Решение №0876

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково приема актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хасково към 30.06.2015 г.      Иван…

Решение №0875

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя текста на т.2 от свои Решения №№854, 855, 856 и 857 от 26.06.2015 г., както следва:   „2. На основание чл.137, ал.1, т.5 от…

Решение №0874

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем…

Решение №0873

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем…

Решение №0872

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем…

Решение №0871

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001- 2. 002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  с…

Решение №0870

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет- Хасково дава съгласие Община Хасково да извърши ремонт на Сградата на Драматично-куклен театър „Иван Димов” - самостоятелен обект с идентификатор 77195.715.362.1.11 по КК…

Решение №0869

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да разработи, кандидатства и да изпълнява проект с наименование „Закупуване на оборудване за физиотерапевтичен кабинет за Специализирана…

Решение №0868

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково   ОДОБРЯВА:   Подробен устройствен план – изменение на плана за…

Решение №0867

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково   ОДОБРЯВА:   Подробен устройствен план – изменение на…

Решение №0866

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.4, т.6 и чл.16, ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково   ОДОБРЯВА:   Подробен устройствен план –…

Решение №0865

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план…

Решение №0864

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.25, ал.3, т.1 и ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи и…

Решение №0863

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема разработката на скица проект за изменение на плана за оземляване на с.Големанци, Община Хасково за поземлен имот №049015, с площ на имота –…

Решение №0862

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.74, ал.1, т.6 от Закона за концесиите, чл.38, т.2 от Договора и чл.89 от Закона за задълженията и договорите, Общински съвет – Хасково: 1. Приема…

Решение №0861

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и §12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!