Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково /01.10.2013 г./ЗАПОВЕД № 1473 / 17.09.2013 г.

 

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

ОТКРИВАМ:

 

            Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия:

 

            1. Възложител:

            Община Хасково, адрес: град Хасково,  пл. „Общински” №1, телефон: 038/603 300, факс: 038/664110, електронна поща: kmet@haskovo.bg, лице за контакт: инж. Таня Костадинова Дайновска, и. д. директор на Общинско предприятие "Общинско лесничейство" - Хасково, телефон: 038-662236.

            2. Вид на процедурата - открит конкурс.

            3. Предмет и обект на процедурата, обособени позиции:

            - Добив на дървесина - сеч на маркирана дървесина и извоз до временен склад, в горски територии на община Хасково в обект, включващ подотдели 97 – д, к; и 99 – и, в землището на село Въгларово, подотдел 237 – б, в землището на село Тракиец; и подотдел 301 – б, в землището на село Мандра, с прогнозна лежаща маса 2 138 пл.куб.м., с прогнозна максимална стойност на обекта 49 158 лева, без ДДС.

            - По обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция №1, включваща подотдели 97 – д, к; и 99 – и, в землището на село Въгларово, с прогнозна лежаща маса 1 615 пл. куб. м, с прогнозна максимална стойност 37 132 лева, без ДДС.

- Обособена позиция №2, включваща подотдели 237 – б, в землището на село Тракиец; и 301 – б, в землището на село Мандра, с прогнозна лежаща маса 523 пл. куб. м, с прогнозна максимална стойност 12 026 лева, без ДДС.

 

4. Вид и размер на гаранцията за участие: Гаранцията за участие е в размер на 5 /пет/ на сто в абсолютна сума по обособени позиции, както следва:

За обособена позиция  №1 – 1 856.60 лв /хиляда осемстотин петдесет и шест лева и шестдесет стотинки/;

За обособена позиция  №2 – 601.30 лв /шестстотин и един лева и тридесет стотинки/.

Гаранцията е под формата парична сума, внесена по следната сметка на община Хасково: IBAN: BG 50 RZBB 9155 3320 000 130, BIC: RZBBBGSF, банка: „Райфайзенбанк /България/” ЕАД.

 

5. Срок и място на изпълнение на дейността - в горските територии собственост на Община Хасково, по график /брой месеци и количество/, както следва:

Обособена позиция 

Прогнозно количество пл. м3 (общо за обособената позиция)

Изпълнение на количество пл. м3 :

 

 

Освидетелстване

До:

№ 1

 1 615

От сключване на договора до 31.10.2013г. -

1000 пл. м3

От 01.11.2013 г. до  30.11.2013 г. -

615 пл. м3

30.12.2013г.

№ 2

523

От сключване на договора до 15.11.2013г. –

523 пл. м3

 

15.12.2013г.

 

6. Начин на образуване на предлаганата цена: Цената на добива по видове сортименти не трябва да бъде по-висока от началните цени, посочени по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №

Видове сортименти

Дървесен

Количество

Единична цена

 

 

Вид

плътни м3

лв/ пл. м3 без ДДС

1

 

 

 

 

 

Средна дървесина

 

 

 

 

Тънки трупи 15 – 17 см

Бл

1

15.00

 

Технологична дървесина

Бл

5

22.00

 

Дърва

бл, цр, кдб

1 609

23.00

 

Всичко за обособена позиция №1:

 

1 615

 

2

 

 

 

 

 

Средна

 

 

 

 

технологична дървесина

Бл

3

22.00

 

Дърва

бл, цр

520

23.00

 

Всичко за обособена позиция №2:

 

523

 

7. Критерий за оценка на офертите: „икономически най – изгодна оферта”.

Показателите, включени в този критерий, са единичните цени за добив на отделните видове сортименти.

Методиката за оценка на предлаганите единични цени е описана в условията за провеждане на конкурса в документация за провеждане на конкурса.

8. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата – с право на участие се ползват всички заинтересовани лица - търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.241 Закона за горите за дейността добив на дървесина, които имат сключен трудов договор, или чийто управител /член на управителен орган/, е лице, притежаващо удостоверение по чл.235 от Закона за горите за регистрация за  дейност по чл.233, ал.1, т.4 от Закона за горите – планиране и организация на добив на дървесина, съответно физическото лице - търговец притежава удостоверение по чл.235 от Закона за горите за тази дейност.

За участниците не трябва да се  налице обстоятелствата по чл.18 ал.1 т.З от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

9. Ако кандидатът предвижда участие на подизпълнители, това се посочва в офертата.

10. Изисквания за качество при изпълнение на дейността – да се спазва строго БДС относно разкройването на сортиментите по вид и размери, посочени в техническото задание на възложителя, включено в документацията.

11. Кандитатите могат да подават само една оферта за всяка една от обособените позиции.

Кандидатите могат да подават оферти за една или повече от обособените позиции.

12. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение е 5 /пет/ на сто от предложената цена за съответната обособена позиция и се представя в една от следните форми: парична сума,  внесена по сметката на възложителя или банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от възложителя.

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

13. Срок на валидност на офертите  - 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.

14. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в конкурса - Документацията се получава на гише № 6 в касовия салон на община Хасково в срок до 16.00 часа на  30.09.2013г. Цената на документацията е в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС и се заплаща в касата на Община Хасково.

15. Място и срок за подаване на офертите – Кандидатите за участие в конкурса подават оферти в  Деловодството на община Хасково, до 17.00 часа на 30.09.2013г.

16. Място, дата и час за провеждане на конкурса – 01.10.2013г. от 9.00 часа в сградата на община Хасково, а при втора дата за провеждане конкурса от 9.00 ч. на 04.10.2013г. /от три до седем дни от първата дата/.

17. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15,ал. З от от „Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. в
ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.), и с нея утвърждавам документацията за участие в процедурата - открит конкурс, съгласно чл.16, ал. 1 от горепосочената Наредба.

18. Копие от заповедта и конкурсната документация да се публикуват на интернет страницата на Община Хасково, а копие от заповедта да се постави и на мястото за обяви.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Златимир Желев – Заместник – кмет на община Хасково.

 

ИНЖ.ГЕОРГИ ИВАНОВ

Кмет на Община Хасково

 

Съгласувал:

Петя Бостанджиева

Директор Дирекция ПНОВК

 

Изготвил:

Веселин Иванов

Мл. експерт в Дирекция ССТТТЗПОС

 

Приложения: 

Изтегли оттук 

 

Последна промяна: 1 Юли 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!