Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 27.08.2013г./ЗАПОВЕД №1263/13.08.2013г.

 

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

 

ОТКРИВАМ: 

                Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия:

 

                1. Възложител:

                Община Хасково, адрес: град Хасково,  пл. „Общински” №1, телефон: 038/603 300, факс: 038/664110, електронна поща: kmet@haskovo.bg, лице за контакт: инж. Таня Костадинова Дайновска, и. д. директор на Общинско предприятие "Общинско лесничейство" - Хасково, телефон: 038-662236.

                2. Вид на процедурата - открит конкурс.

                3. Предмет и обект на процедурата, обособени позиции:

                - Добив на дървесина - сеч на маркирана дървесина и извоз до временен склад, в горски територии на община Хасково в обект, включващ подотдели 88 – б , в ; 89 – а , г ; 297 – з; 105 – и; 110 – г, с прогнозна лежаща маса 3 151 пл.куб.м., с прогнозна максимална стойност на обекта 72 453 лева, без ДДС.

                - По обособени позиции и начални цени, както следва:

- Обособена позиция №1, включваща подотдели 88 – б , в ; 89 – а , г ; 297 – з, с прогнозна лежаща маса 1 861 пл.куб.м., с прогнозна максимална стойност 42 789 лева, без ДДС.

- Обособена позиция №2, включваща подотдели 105 – и; 110 – г, с прогнозна лежаща маса 1 290 пл.куб.м., с прогнозна максимална стойност на обекта 29 664 лева, без ДДС.

 

4. Вид и размер на гаранцията за участие: Гаранцията за участие е в размер на 5 /пет/ на сто в абсолютна сума по обособени позиции, както следва:

За обособена позиция  №1 - 2 139.45 лв /две хиляди сто тридесет и девет лева и четиридесет и пет стотинки/;

За обособена позиция  №2 – 1 483.20 лв /хиляда четиристотин осемдесет и три лева и двадесет стотинки/.

Гаранцията е под формата парична сума, внесена по следната сметка на община Хасково: IBAN: BG 50 RZBB 9155 3320 000 130, BIC: RZBBBGSF, банка: „Райфайзенбанк /България/” ЕАД.

 

5. Срок и място на изпълнение на дейността - в горските територии собственост на Община Хасково, по график /брой месеци и количество/, както следва:

 

Обособена позиция 

Прогнозно количество м3 (общо за обособената позиция)

Изпълнение на количество м3 :

Освидетелстване

До:

От сключване на договора до 30.09.2013г.

 

От 01.10.2013 г. до  31.10.2013 г.

№ 1

 1 861

1000

861

30.11.2013г.

№ 2

1 290

1000

290

30.11.2013г.

 

6. Начин на образуване на предлаганата цена: Цената на добива по видове сортименти не трябва да бъде по-висока от началните цени, посочени по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №

Видове сортименти

Дървесен

Количество

Единична цена

 

 

вид

плътни м3

лв/ пл. м3 без ДДС

1

 

 

 

 

 

Средна дървесина

 

 

 

 

Тънки трупи 15 – 17 см

Бл

1

15.00

 

Технологична дървесина

Бл, цр

6

22.00

 

Дърва

бл, цр, кдб

1 854

23.00

 

Всичко за обособена позиция №1:

 

1 861

 

2

 

 

 

 

 

Средна

 

 

 

 

технологична дървесина

Бл

6

22.00

 

Дърва

бл, цр, кдб

1 284

23.00

 

Всичко за обособена позиция №2:

 

1 290

 

 

7. Критерий за оценка на офертите: „икономически най – изгодна оферта”.

Показателите, включени в този критерий, са единичните цени за добив на отделните видове сортименти.

Методиката за оценка на предлаганите единични цени е описана в условията за провеждане на конкурса в документация за провеждане на конкурса.

8. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата – с право на участие се ползват всички заинтересовани лица - търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.241 Закона за горите за дейността добив на дървесина, които имат сключен трудов договор, или чийто управител /член на управителен орган/, е лице, притежаващо удостоверение по чл.235 от Закона за горите за регистрация за  дейност по чл.233, ал.1, т.4 от Закона за горите – планиране и организация на добив на дървесина, съответно физическото лице - търговец притежава удостоверение по чл.235 от Закона за горите за тази дейност.

За участниците не трябва да се  налице обстоятелствата по чл.18 ал.1 т.З от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

9. Ако кандидатът предвижда участие на подизпълнители, това се посочва в офертата.

10. Изисквания за качество при изпълнение на дейността – да се спазва строго БДС относно разкройването на сортиментите по вид и размери, посочени в техническото задание на възложителя, включено в документацията.

11. Кандитатите могат да подават само една оферта за всяка една от обособените позиции.

Кандидатите могат да подават оферти за една или повече от обособените позиции.

12. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение е 5 /пет/ на сто от предложената цена за съответната обособена позиция и се представя в една от следните форми: парична сума,  внесена по сметката на възложителя или банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от възложителя.

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

 

13. Срок на валидност на офертите  - 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.

 

14. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в конкурса - Документацията се получава на гише №6 в касовия салон на община Хасково в срок до 16.00 часа на  23.08.2013г. Цената на документацията е в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС и се заплаща в касата на Община Хасково.

 

15. Място и срок за подаване на офертите – Кандидатите за участие в конкурса подават оферти в  Деловодството на община Хасково, до 17.00 часа на 26.08.2013г.

 

16. Място, дата и час за провеждане на конкурса – 27.08.2013г. от 9.00 часа в сградата на община Хасково, а при втора дата за провеждане конкурса от 9.00 ч. на 30.08.2013г. /от три до седем дни от първата дата/.

 

17. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал. З от от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.), и с нея утвърждавам документацията за участие в процедурата - открит конкурс, съгласно чл.16, ал. 1 от горепосочената Наредба.

 

18. Копие от заповедта и конкурсната документация да се публикуват на интернет страницата на Община Хасково, а копие от заповедта да се постави и на мястото за обяви в сградата на Община Хасково.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Златимир Желев – Заместник – Кмет на община Хасково.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ   /п/

Кмет на Община Хасково

Съгласувал: /п/

Петя Бостанджиева

Директор д-я ПНОВК

Изготвил: /п/

Златимир Желев

Зам. – Кмет на Община Хасково

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Документация -  Изтгели оттук

2. Техническо задание - Изтегли  оттук

3. Технологичен план 1 -  Изтегли оттук

4. Технологичен пла 2 - Изтегли оттук

 

 

Последна промяна: 1 Юли 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!