Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 24.11.2015 г. /Заповед №1395/13.11.2015 г.

 

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 
 
ОТКРИВАМ:
 
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия:
 
1. Възложител: 
Община Хасково, адрес: град Хасково,  пл. „Общински” №1, телефон: 038/603 300, факс: 038/664110, електронна поща: kmet@haskovo.bg, лице за контакт: инж. Таня Костадинова Дайновска, и. д. директор на Общинско предприятие "Общинско лесничейство" - Хасково, телефон: 038-662236.
2. Вид на процедурата - открит конкурс.
3. Предмет и обект на процедурата, обособени позиции: 
- Добив на дървесина - сеч на маркирана дървесина и извоз до временен склад, в горски територии на община Хасково в обект, включващ подотдели 97 – з, 98 – д, 109 - а в землището на село Въгларово, и подотдел 237 – в, в землището на село Тракиец, с прогнозна лежаща маса 1 274 плътни куб.м., с прогнозна максимална стойност на обекта 29 295 лв, без ДДС.
- По обособени позиции, както следва: 
- Обособена позиция №1, включваща подотдел 109 - а в землището на село Въгларово, с прогнозна лежаща маса 730 плътни куб.м., с прогнозна максимална стойност на обекта 16 785 лева, без ДДС.
- Обособена позиция №2, включваща подотдели 97 – з, 98 – д, в землището на село Въгларово, и подотдел 237 – в, в землището на село Тракиец, с прогнозна лежаща маса 544 плътни куб.м., с прогнозна максимална стойност на обекта 12 510 лева, без ДДС.
 
4. Вид и размер на гаранцията за участие: Гаранцията за участие е в размер на 5 /пет/ на сто в абсолютна сума по обособени позиции, както следва:
За обособена позиция  №1 – 839.25 лв /осемстотин тридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки/;
За обособена позиция  №2 – 625.50 лв /шестстотин двадесет и пет лева и петдесет стотинки /.
Гаранцията е под формата парична сума, внесена по следната сметка на община Хасково: IBAN: BG 50 RZBB 9155 3320 000 130, BIC: RZBBBGSF, банка: „Райфайзенбанк /България/” ЕАД.
 
5. Срок и място на изпълнение на дейността - в горските територии собственост на Община Хасково, по график /брой месеци и количество/, както следва:
 

Обособена позиция 

Прогнозно количество пл. м3 (общо за обособената позиция)

Изпълнение на количество пл. м3 :

 

 

Освидетелстване

До:

№ 1

 730

От сключване на договора до 30.11.2015г. - 50 пл. м3

От 01.12.2015 г. до  31.12.2015 г. -

680 пл. м3

31.01.2016г.

№ 2

544

От сключване на договора до 30.11.2015г. –  50 пл. м3

От 01.12.2015 г. до  31.12.2015 г. -

494 пл. м3

31.01.2016г.

6. Начин на образуване на предлаганата цена: Цената на добива по видове сортименти не трябва да бъде по-висока от началните цени, посочени по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №

Видове сортименти

Дървесен

Количество

Единична цена

 

 

Вид

плътни м3

лв/ пл. м3 без ДДС

1

 

 

 

 

 

Средна дървесина

 

 

 

 

Технологична дървесина

Бл

5

22.00

 

Дърва

бл, цр

725

23.00

 

Всичко за обособена позиция №1:

 

730

 

2

 

 

 

 

 

Средна

 

 

 

 

технологична дървесина

Бл

2

22.00

 

Дърва

бл, цр

542

23.00

 

Всичко за обособена позиция №2:

 

544

 

7. Критерий за оценка на офертите: „икономически най – изгодна оферта”.
Показателите, включени в този критерий, са единичните цени за добив на отделните видове сортименти.
Методиката за оценка на предлаганите единични цени е описана в условията за провеждане на конкурса в документация за провеждане на конкурса.
8. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата – с право на участие се ползват всички заинтересовани лица - търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.241 Закона за горите за дейността добив на дървесина, които имат сключен трудов договор, или чийто управител /член на управителен орган/, е лице, притежаващо удостоверение по чл.235 от Закона за горите за регистрация за  дейност по чл.233, ал.1, т.4 от Закона за горите – планиране и организация на добив на дървесина, съответно физическото лице - търговец притежава удостоверение по чл.235 от Закона за горите за тази дейност.
За участниците не трябва да се  налице обстоятелствата по чл.18 ал.1 т.З от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
9. Ако кандидатът предвижда участие на подизпълнители, това се посочва в офертата. Подизпълнителят е длъжен да отговаря на същите изисквания, каквито са посочени за допускане на кандидатите до участие в процедурата.
10. Изисквания за качество при изпълнение на дейността – да се спазва строго БДС относно разкройването на сортиментите по вид и размери, посочени в техническото задание на възложителя, включено в документацията.
11. Кандитатите могат да подават само една оферта за всяка една от обособените позиции. 
Кандидатите могат да подават оферти за една или повече от обособените позиции. 
12. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение е 5 /пет/ на сто от предложената цена за съответната обособена позиция и се представя в една от следните форми: парична сума,  внесена по сметката на възложителя или банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от възложителя.
Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
13. Срок на валидност на офертите  - 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.
14. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в конкурса - Документацията се получава на гише №6 в касовия салон на община Хасково в срок до 16.00 часа на  23.11.2015г., а при втора дата до 16.00 часа на 27.11.2015г.
Цената на документацията е в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС и се заплаща в касата на Община Хасково.
15. Място и срок за подаване на офертите – Кандидатите за участие в конкурса подават оферти в  Деловодството на община Хасково, до 17.00 часа на 23.11.2015г., а при втора дата до 17.00 часа на 27.11.2015г.
16. Място, дата и час за провеждане на конкурса – 24.11.2015г. от 9.00 часа в сградата на община Хасково, а при втора дата за провеждане конкурса от 9.00 ч. на 30.11.2015г. /от три до седем дни от първата дата/.
17. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал. 3 от от „Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. в
ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.), и с нея утвърждавам документацията за участие в процедурата - открит конкурс, съгласно чл.16, ал. 1 от горепосочената Наредба.
18. Копие от заповедта и конкурсната документация да се публикуват на интернет страницата на Община Хасково, а копие от заповедта да се постави и на мястото за обяви.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Евгени Консулов – Заместник – кмет на община Хасково.
 
 
ДОБРИ БЕЛИВАНОВ /п/
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал: /п/
АНДРЕЙ ДЕЛИЕВ
Старши юристконсулт Дирекция ПНОВК
 
Изготвил: /п/
Инж. Таня Дайновска
ВрИД ОП “Общинско лесничейство”
ПРИЛОЖЕНИЯ:
 

 

Последна промяна: 1 Юли 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!