Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 14.07.2015г./Заповед №773/02.07.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

 
ОТКРИВАМ:
 
Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия:
 
1. Възложител: 
Община Хасково, адрес: град Хасково,  пл. „Общински” №1, телефон: 038/603 300, факс: 038/664110, електронна поща: kmet@haskovo.bg, лице за контакт: инж. Таня Костадинова Дайновска, и. д. директор на Общинско предприятие "Общинско лесничейство" - Хасково, телефон: 038-662236.
2. Вид на процедурата - открит конкурс.
3. Предмет и обект на процедурата: 
- Добив на дървесина - сеч на маркирана дървесина и извоз до временен склад, в горски територии на община Хасково в обект, включващ подотдели 295 – м, н, л, ж, г, к, е, в, в землището на село Мандра, с прогнозна лежаща маса 2 555 пл.куб.м., с прогнозна максимална стойност на обекта 58 750 лева, без ДДС.
 
4. Вид и размер на гаранцията за участие: Гаранцията за участие е в размер на 5 /пет/ на сто от прогнозната стойност, съответно в абсолютна сума – 2 937.50 лв /две хиляди деветстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки/.
Гаранцията е под формата парична сума, внесена по следната сметка на община Хасково: IBAN: BG 50 RZBB 9155 3320 000 130, BIC: RZBBBGSF, банка: „Райфайзенбанк /България/” ЕАД.
 
5. Срок и място на изпълнение на дейността - в горските територии собственост на Община Хасково, по график /брой месеци и количество/, както следва:
 

Прогнозно количество пл. м3 (общо за обекта)

Изпълнение на количество пл. м3 :

 

 

Освидетелстване

До:

2 555

От сключване на договора до 31.07.2015г. - 100 пл. м3

От 01.08.2015г. до 31.08.2015г. - 1100 пл. м3

От 01.09.2015г. до 30.09.2015г. - 1000 пл. м3

От 01.10.2015г. до 15.10.2015г. – 355 пл. м3

15.11.2015г.

 
6. Начин на образуване на предлаганата цена: Цената на добива по видове сортименти не трябва да бъде по-висока от началните цени, както следва:
 

Видове сортименти

Дървесен

Количество

Единична цена

 

Вид

плътни м3

лв/ пл. м3 без ДДС

 

 

 

 

Средна дървесина

 

 

 

Тънки трупи 15-17 см

Бл

1

15.00

Технологична дървесина

Бл

7

22.00

Дърва

бл, цр, кдб

2 547

23.00

Всичко за обекта

 

2 555

 

7. Критерий за оценка на офертите: „икономически най – изгодна оферта”.
Показателите, включени в този критерий, са единичните цени за добив на отделните видове сортименти.
Методиката за оценка на предлаганите единични цени е описана в условията за провеждане на конкурса в документация за провеждане на конкурса.
8. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата – с право на участие се ползват всички заинтересовани лица - търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.241 Закона за горите за дейността добив на дървесина, които имат сключен трудов договор, или чийто управител /член на управителен орган/, е лице, притежаващо удостоверение по чл.235 от Закона за горите за регистрация за  дейност по чл.233, ал.1, т.4 от Закона за горите – планиране и организация на добив на дървесина, съответно физическото лице - търговец притежава удостоверение по чл.235 от Закона за горите за тази дейност.
За участниците не трябва да се  налице обстоятелствата по чл.18 ал.1 т.З от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
9. Ако кандидатът предвижда участие на подизпълнители, това се посочва в офертата. Подизпълнителят е длъжен да отговаря на същите изисквания, каквито са посочени за допускане на кандидатите до участие в процедурата.
10. Изисквания за качество при изпълнение на дейността – да се спазва строго БДС относно разкройването на сортиментите по вид и размери, посочени в техническото задание на възложителя, включено в документацията.
11. Кандитатите могат да подават само една оферта за участие в процедурата.
12. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение е 5 /пет/ на сто от предложената цена за целия обект и се представя в една от следните форми: парична сума,  внесена по сметката на възложителя или банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от възложителя.
Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
13. Срок на валидност на офертите  - 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.
14. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в конкурса - Документацията се получава на гише №6 в касовия салон на община Хасково в срок до 16.00 часа на  13.07.2015г., а при втора дата до 16.00 часа на 17.07.2015г.
  Цената на документацията е в размер на 50.00 /петдесет/ лева без ДДС и се заплаща в касата на Община Хасково.
15. Място и срок за подаване на офертите – Кандидатите за участие в конкурса подават оферти в  Деловодството на община Хасково, до 17.00 часа на 13.07.2015г., а при втора дата до 17.00 часа на 17.07.2015г.
16. Място, дата и час за провеждане на конкурса – 14.07.2015г. от 9.00 часа в сградата на община Хасково, а при втора дата за провеждане конкурса от 9.00 ч. на 20.07.2015г. /от три до седем дни от първата дата/.
17. Настоящата заповед се издава на основание чл. 15, ал. 3 от от „Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (обн. в
ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.), и с нея утвърждавам документацията за участие в процедурата - открит конкурс, съгласно чл.16, ал. 1 от горепосочената Наредба.
18. Копие от заповедта и конкурсната документация да се публикуват на интернет страницата на Община Хасково, а копие от заповедта да се постави и на мястото за обяви.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Димитър Тонев – Заместник – кмет на община Хасково.
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ /п/
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал: /п/
ПЕТЯ БОСТАНДЖИЕВА
Директор Дирекция ПНОВК
 
Изготвил: /п/
Мартин Александров
Главен експерт в Дирекция ССТТТЗПОС
 Приложения:
 
 

 

Последна промяна: 1 Юли 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!