Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в Община Хасково

 

                      

 

Програма:

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Наименование на проект:

 

 

Бенефициент:

 

Договор за БФП:

 

Партньор:

„Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в Община Хасково“

 

ОБЩИНА ХАСКОВО

 

BGENERGY-2.001-0077-015

 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY ASSOCIATION/ Асоциация „Интернейшънъл девелопмънт Норуей “

Вид на проекта:

Инфаструктурен

Времетраене на проекта (в месеци):

18

Стойност на договора:

809 283,44 лв.

ФМ на ЕИП:

Национално финансиране:

687 890,93 лв.

121 392,51 лв.

Начална дата на проекта:

08.03.2021 г.

Крайна дата на проекта:

08.09.2022 г.

Цел на проекта:

 

 

 

Минимизиране на енергопотреблението и повишаване ефективността на използваните енергийни ресурси, както и сътрудничество между представители от България и Норвегия, с цел насърчаване процесите за социално и икономическо развитие и намаляване на икономическите и социални различия в рамките на ЕИП.

Резюме на проекта:

Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на Община Хасково, в която намаляване на енергийното потребление, подобряване на общинската инфраструктура, повишаване на качеството на живот и устойчивото развитие са поставени като основни приоритети. Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общината, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. С оглед намаляване на консумацията на електроенергия за улично осветление и подобряване на неговото качество, се предвижда изпълнението на мерки за модернизация на системите за външно осветление в четири населени места на територията на Община Хасково- с.Гарваново, с. Въгларово, с. Клокотница и кв. Болярово /Хасково/.

 

Резултати:

Основните резултати, които ще бъдат постигнати с рехабилитацията на ИУО са намаляване на разходи на енергия с 81.7 %, който се равнява на 533.30 MWh/година, с екологичен еквивалент 629.26 тона спестени емисии СО2/годишно. Насока за развитие и прилагане на новаторски методи в сферата на ЕЕ ще предложи норвежкият партньор IDN.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на социално равенство в региона, като се намали контраста и различията между живота в големия град и този в по-малките населени места, и ще спомогне за подобряване на условията на живот на 2 949 жители в Община Хасково. Проектът е в пълно съответствие с актуалните към настоящия момент основни стратегически документи на регионално, национално и европейско ниво, и следва принципите на добро управление, устойчиво развитие, равенство между половете и недискриминация, и нулева толерантност към корупцията.

 

 

                                                                                   www.eeagrants.bg                                                                                   

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!