Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Преход към климатично устойчиви общности

 

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021


Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите   

 

 

 

Проект

„Преход към климатично устойчиви общности“

по процедура BGENVIRONMENT-4.004

 „Открита покана № 3 „Климат“

 

Програма:

Опазване на околната среда и климатични промени

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Партньори:

ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY AS

Приоритетна ос:

Климат

Времетраене на проекта (в месеци):

22

Стойност:

914 591.72 лв.

Съфинансиране от ЕС:

                Собствено финансиране:

909 816.72 лв.

    4 775.00 лв.

Начална дата на проекта:

11.07.2022 г.

Крайна дата на:

30.04.2024 г.

Цел на проекта:

Общата цел на проекта е повишаване на капацитета на общинско ниво за оценка на стратегическите планове и програми, посредством подобряване на процесите по стратегическо планиране, мониторинг на изпълнението и прилагането на иновативни мерки и дейности за намаляване на емисиите от парникови газове и смекчаване и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата.

Резюме на проекта:

 

Проектът предвижда прилагането на иновативни пилотни мерки в областта на енергетиката и екологията, имащи като краен резултат намаляване на емисиите от парникови газове и популяризирането на екологични технологични решения в ежедневието на жителите на територията на общините Хасково, Стамболово и Маджарово. В рамките на проекта е предвидено да се осъществят и дейности, свързани с повишаване на уменията и експертизата на общинско ниво за планиране и извършване и/или възлагане на дейности за оценка на ефективността на стратегически планове и програми в областта на устойчивото развитие и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата. Проектът предвижда и разпространение на добри практики и знания между партниращите си български общини и партньорската организация от Кралство Норвегия в областта на опазването на околната среда и адаптацията към изменението на климата.

Целеви групи:

 

1. Кметовете, общинските съвети и общинските администрации на Хасково,  Маджарово и Стамболово.

2. Образователни институции (детски градини, училища)

3. Широката общественост – местните общности в основната зона на влияние на проекта – общините Хасково, Стамболово и Маджарово

4. Местни и регионални медии (телевизия, печатни издания, радиостанции)

5. Предприятия от публичния и частния сектор (МСП)

6. НПО

7. Областен управител и областна администрация Хасково

8. Други форми на сдружаване на гражданите - Неформалните граждански сдружения, местни инициативни групи (МИГ) и граждански инициативи

Дейности:

 

Управление на проекта

Пилотна иновативна мярка за интеграция на зелен водород към сградата на Дом за стари хора „Кенана“, гр. Хасково

Въвеждане и инсталиране на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване в 8 сгради на детски градини на територията на община Хасково и община Стамболово

Озеленяване и зацветяване на общински терени

Изграждане на институционален капацитет на общинско ниво за успешно изпълнение и управление на дейностите и мерките в областта на смекчаването и адаптацията към измененията на климата

Разработване на стратегически документи на общинско ниво, които осигуряват синергичен подход по отношение на политиките за смекчаване и адаптация към измененията на климата

Разпространяване на добри практики и трансфер на знания с партньорската организация от Кралство Норвегия в областта на адаптацията към изменението на климата

Извършване на преглед и анализ на съществуващи стратегически програми и планове в общините Хасково, Стамболово и Маджарово с цел адекватно адресиране на проблемите, свързани с измененията в климата и последиците от тях

Информация и комуникация на дейностите по проекта

Финансов одит

Очаквани резултати:

Намаляване на разходите на потребление на енергия в общинските сгради;

Намаляване на количеството емисии от парникови газове и други вредни емисии;

Интегрирана система за производство на „зелен водород“;

Озеленяване на общински терени;

Проведени специализирани обучeния за изграждането на експертни знания и капацитет за планирани, мониторинг и оценка на ефекта от действията за смекчаване и адаптиране климатичните промени;

Разработени стратегически документи на общинско ниво, които осигуряват синергичен подход по отношение на политиките за смекчаване и адаптация към измененията на климата;

 

Последна промяна: 30 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!