Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Културно разнообразие в Хасково

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021


Програмен оператор: Министерство на културата

                                                                                    
 

 

 

Проект BGCULTURE-1.001-0033-C01

„Културно разнообразие в Хасково“

по процедура BGCULTURE-1.001 „Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 1 "Подобрено управление на културното наследство", Подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

 

Програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Партньори:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ-1925

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "АТАНАС ШАРЕНКОВ"

NORTH Consulting enf

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Времетраене на проекта (в месеци):

22

Стойност:

469 184.41 лв.

Съфинансиране от ЕС:

                Национално съфинансиране:

398 806.74 лв.

  70 377.67  лв.

Начална дата на проекта:

01.07.2022 г.

Крайна дата на:

30.04.2024 г.

Цел на проекта:

Реализацията на проекта има за цел да стимулира креативната социална промяна и прилагането на предприемачески подход в управлението и достъпа до културно наследство на територията на Община Хасково чрез ревитализиране и обновяване на изложбени пространства, предназначени да представят и популяризират културни ценности на широката публика, като им придадат нов живот, енергия и атрактивност.

Резюме на проекта:

 

Проектът подкрепя разбирането и приемането на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство. Специален фокус е поставен върху осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, което от една страна да подчертава европейската идентичност и от друга – насърчава културното многообразие. В рамките на проекта ще бъдат ревитализирани пространства в културните институти с цел адаптиране към съвременните изисквания за организиране на изложбени експозиции и провеждане на културни мероприятия. Ще се организират изложби на местни творци, в т. ч. роми в градските художествени галерии и една музейна сбирка представяща приликите и разликите в бита и начина на обличане на местното население. Ще се развие експертният капацитет с цел насърчаване на предприемачеството в културната сфера. Разработеният уеб сайт ще допринесе за разширяване на кръга от български и чуждестранни потребители, които имат интерес към културно-историческо наследство.

Целеви групи:

 

1. Културни институти, организации с идеална цел, читалища, художествени галерии, и др.

2. Културни и просветни дейци, художници, куратори на изложби, театрални дейци, писатели, културни и творчески предприемачи и др.

3. Гражданското общество, вкл. лица в неравностойно положение, малцинства, деца, ученици, студенти, лица, интересуващи се от културното наследство и с желание за задълбочаване на двустранните и многостранните отношения между представителите на българската култура и тези от Исландия.

4. Разпространители на информация - медии, агенции за регионално развитие, ОИЦ, други регионални сдружения на културните и творческите индустрии, които информират, формират мнения/нагласи.

Дейности:

 

Съвместен екип за управление на проекта

Публичност и информация

Ревитализиране на пространства в ХГ "Атанас Шаренков" и НЧ "Отец Паисий - 1925", с. Войводово

Организиране на нови изложби и представяне на културното наследство

Обучение на ръководен и експертен персонал

Разработване на Предприемачески план

Партньорски обмен с Исландия

Очаквани резултати:

Приложен предприемачески подход в управлението на дейността на ХГ „Атанас Шаренков“ и НЧ "Отец Паисий - 1925", с. Войводово в Община Хасково;

Приложени иновативни и интерактивни подходи в представянето на културни продукти и услуги чрез инвестиции в оборудване за модернизиране и обновяване на картинния фонд на ХГ „Атанас Шаренков“ и създаване на нова музейна експозиция в НЧ "Отец Паисий - 1925", с. Войводово в Община Хасково;

Привлечени нови публики и засилено социалното включване чрез подобряване на информираността за изкуства и култура на социални, етнически и културни малцинства;

Подобрен капацитета на културните институти на територията на Община Хасково за осъществяване на междукултурен диалог и културен обмен между организации от Исландия и България.

Последна промяна: 30 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!