Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Упълномощаване директора на ОУ „Св. Иван Рилски” –  гр. Хасково за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Упълномощаване директора на ОУ „Св. Иван Рилски” –  гр. Хасково за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,        

С вх.№67-103-4 от 13.03.2024 г. е постъпила Докладна записка от директора на ОУ „Св. Иван Рилски” - гр.Хасково, с която се иска да бъде дадено съгласие за отдаване под наем на обект - публична общинска собственост – Сграда с идентификатор 77195.712.75.8, представляващ Сграда за обществено ползване - ученически стол, находящ се в гр.Хасково, бул. „ Г.С.Раковски“ №24 със застроена площ 536,00 кв.м. , при граници: поземлени имоти с идентификатори 77195.712.73, 77195.712.77, 77195.712.75 и 77195.712.74.

На основание чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, „Отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, се извършва от директорите на съответните заведения, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на тази наредба за срок до 10 години. Процедурата по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се открива с решение на Общински съвет. В комисията по провеждането на търга участва задължително представител от общинска администрация.”

Във връзка с гореизложеното е необходимо Общински съвет – Хасково да вземе решение за упълномощаване на директора на ОУ „Св.Иван Рилски” - гр.Хасково да проведе публичен търг или публично оповестен конкурс за гореописания имот.

Предвид изложеното предлагам, Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

 Р Е Ш Е Н И Е:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 и  от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок до 10 /десет/ години, следния недвижим имот – публична общинска собственост - Сграда с идентификатор 77195.712.75.8, представляващ Сграда за обществено ползване - ученически стол, находящ се в гр.Хасково, бул. „ Г.С.Раковски“ №24 със застроена площ 536,00 кв.м. , при граници: поземлени имоти с идентификатори 77195.712.73, 77195.712.77, 77195.712.75 и 77195.712.74., при първоначално обявен месечен наем 536,00 лв. без ДДС.

2. Упълномощава директора на ОУ „Св.Иван Рилски” - гр.Хасково да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочения имот, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, съгласно чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

Последна промяна: 21 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!