Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77195.734.39 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

Относно: Учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост в ПИ с идентификатор № 77195.734.39 по КК на гр. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково е постъпило заявление с рег. индекс: 94 Е-2981-2/ 28.09.2023г. от Елисавета Бозова и Орлин Бозов за учредяване право на строеж за обект: „„ГАРАЖ – ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ“ В ПИ 77195.734.39, УПИ VII, КВ. 560 ПО ДЕЙСТВАЩ РЕГУЛАЦИОНЕН И ЗАСТРОТЕЛЕН ПЛАН НА ГР. ХАСКОВО, ОБЩ. ХАСКОВО“, със ЗП 23,60 кв.м, към жилищна сграда с идентификатор № 77195.734.39.1., намираща се в ПИ 77195.734.39 по КК на гр. Хасково, ул. „Бузлуджа“ № 65.

Гореописаните лица са собственици на жилищна сграда с идентификатор № 77195.734.39.1, с площ от 78 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор № 77195.734.39 по КК на гр. Хасково (ул. „Бузлуджа“ № 65), видно от Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 15, том I, рег. № 103, дело № 8 от 2014г., вписан с вх. рег. № 148 от 10.01.2014г., акт № 89, том I, дело № 35, в Служба по вписванията при РС – Хасково.

Изготвено е Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 7611002033/23.02.2024г., според което данъчната оценка на вещното право на строеж е на стойност 587,40 лв. (петстотин осемдесет и седем лева и четиридесет стотинки).

На основание чл. 61, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково (НУРОС), правo на пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техните сдружения по цени, определени от Общински съвет в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. Цената, представляваща стойността на право на пристрояване изчислена според разпоредбите на чл. 15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 1 180,00 лв. (хиляда сто и осемдесет лева) без ДДС.

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Елисавета Бозова и Орлин Бозов за обект: „„ГАРАЖ – ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ“ В ПИ 77195.734.39, УПИ VII, КВ. 560 ПО ДЕЙСТВАЩ РЕГУЛАЦИОНЕН И ЗАСТРОТЕЛЕН ПЛАН НА ГР. ХАСКОВО, ОБЩ. ХАСКОВО“, със ЗП 23,60 кв.м, към жилищна сграда с идентификатор № 77195.734.39.1., намираща се в ПИ 77195.734.39 по КК на гр. Хасково,( ул. „Бузлуджа“ № 65); целия с площ 301 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатор №№ 77195.734.47, 77195.734.40, 77195.734.37, 77195.734.38 на стойност 1 180,00 лв. (хиляда сто и осемдесет лева) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!