Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77195.709.39 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО. /Търг. обект № 6 в УПИ I, кв.9/.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

Относно: Учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост в ПИ с идентификатор № 77195.709.39 по КК на гр. Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Хасково е постъпило заявление с рег. индекс: 94 Б-761-3/ 17.11.2023г. от Бисер Бисеров за учредяване право на строеж за обект: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ №6“ в УПИ I – 77195.709.39, кв. 9, гр. Хасково“, за пристрояване на рампа за хора с увреждания със ЗП 7,20 кв.м., към търговски обект №6, намиращ се в ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр. Хасково, бул. „Васил Левски“.

Гореописаното лице е собственик на търговски обект №6, с площ от 51,56 кв.м., разположен в ПИ с идентификатор № 77195.709.39 по КК на гр. Хасково (бул. „Васил Левски“), видно от Нотариален акт за продажба на право на строеж № 55, том I, рег. № 760, дело № 52 от 2023г., вписан с вх. рег. № 992, дв. вх. рег. № 992 от 24.02.2023г., акт № 183, том III, д. 491/2023г., в Служба по вписванията при РС – Хасково.

Представен е инвестиционен проект, одобрен на 16.10.2023г. (по смисъла на чл. 144 от ЗУТ) от гл. архитект на Община Хасково, за обект: „ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ №6“ в УПИ I – 77195.709.39, кв. 9, гр. Хасково.

Изготвено е Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 7611002082/23.02.2024г., според което данъчната оценка на вещното право на строеж е на стойност 218,88 лв. (двеста и осемнадесет лева и осемдесет и осем стотинки).

На основание чл. 61, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково (НУРОС), правo на пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техните сдружения по цени, определени от Общински съвет в Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост. Цената, представляваща стойността на право на пристрояване изчислена според разпоредбите на чл. 15 от Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на НУРОС е 288,00 лв. (двеста осемдесет и осем лева) без ДДС.

Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Бисер Бисеров за пристрояване на рампа за хора с увреждания със ЗП 7,20 кв.м. към обект: „ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ №6“ в УПИ I – 77195.709.39, кв. 9, гр. Хасково“, към търговски обект №6, намиращ се в ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр. Хасково (бул. „Васил Левски“); целия с площ 37269 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатор №№ 77195.726.218, 77195.725.43, 77195.709.37, 77195.709.35, 77195.709.135 на стойност 288,00 лв. (двеста осемдесет и осем лева) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!