Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77195.709.39 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО. /бул. „Васил Левски“ – 3 броя гаражи за мотопеди/.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

Относно: Учредяване право на строеж в ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КККР на гр. Хасково

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С виза и комбинирана скица за проектиране №254/29.01.2024г. на Гл. архитект на Община Хасково е предвидено застрояване на „3 броя гаражи за мотопеди“ в ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КККР на гр. Хасково (бул. „Васил Левски“). Всеки от тях с площ: №2 - 13,52 кв.м.; №14 - 15,12 кв.м. и №15 - 17,94 кв.м., гаражите за мотопеди са ситуирани западно от бл. 46-42 в ж.к. „Орфей“ на гр. Хасково.

Данъчните оценки на вещното право са на стойност, както следва:

  • За Гараж № 2 – 273,50 лв. (двеста седемдесет и три лева и петдесет стотинки);
  • За Гараж № 14 – 305,90 лв. (триста и пет лева и деветдесет стотинки);
  • За Гараж № 15 – 363,00 лв. (триста шестдесет и три лева).

Изготвени са Експертни оценки от лицензиран оценител, според които пазарната стойност на правото на строеж е както следва:

  • За Гараж № 2 – 1 217,00 лв. (хиляда двеста и седемнадесет лева);
  • За Гараж № 14 – 1 353,00 лв. (хиляда триста петдесет и три лева);
  • За Гараж № 15 – 1 604,00 лв. (хиляда шестстотин и четири лева).

ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КККР на гр. Хасково е частна общинска собственост, съгласно АОС № 6843 от 19.01.2015г., вписан на 22.01.2015г., под № 22, том II, рег. № 420, дв. вх. рег. № 418 в ХРС - Служба по вписванията – Хасково.

На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, правo на строеж върху имот –частна общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 и чл.37, ал.1 от ЗОС; във връзка с чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година и открива процедура за учредяване правo на строеж за застрояване на 3 (три) броя гаражи за мотопеди в ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КККР на гр. Хасково (бул. „Васил Левски“), както следва:

  1. Гараж № 2 - със ЗП 13,52 кв.м. с начална тръжна цена 1 217,00 лв. (хиляда двеста и седемнадесет лева) без ДДС;
  2. Гараж № 14 – със ЗП 15,12 кв.м. с начална тръжна цена 1 353,00 лв. (хиляда триста петдесет и три лева) без ДДС.
  3. Гараж № 15 – със ЗП 17,94 кв.м. с начална тръжна цена 1 604,00 лв. (хиляда шестстотин и четири лева) без ДДС.

        II.Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за учредяване право на строеж за имоти – частна общинска собственост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!