Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ ЗА СТРОЕЖ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗМЕСТВАНЕ НА ВОДО...

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  ДИНКО ТЕНЕВ –Зам.-кмет на община Хасково

Оправомощен съгласно Заповед № РД-378/12.04.2024г. на Кмета на Община Хасково

Относно: Решение на Общински съвет за съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж „Реконструкция и изместване на водопровод ЕТ ф 546, захранващ резервоар „Радарите“ и водопровод  ЕТ ф 350 от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор“ с местонахождение гр. Хасково

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Реконструкция и изместване на водопровод ЕТ ф546 , захранващ резервоар „Радарите“ и водопровод  ЕТ ф 350 от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор“ с местонахождение гр. Хасково е необходима поради това, че и двата водопровода минават през частни имоти, което прави невъзможна поддръжката им, както и отстраняването на възникнали аварии

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 4, б. а от Закона за водите „публична общинска собственост са водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за отнемане, пречистване, обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите, чрез които се доставя вода за потребителите на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6, както и уличните разпределителни водоснабдителни мрежи в урбанизираните територии и водопроводните отклонения до измервателните уреди в имотите на потребителите. „

Община Хасково, като собственик на водопровода и възложител по смисъла на чл.161 от ЗУТ има следното инвестиционно намерение: Да подмени водопровода захранващ резервоара и водопровода от резервоара до шахта с регулатор с ПЕ-ВП ф 355, като избере трасе извън частните имоти.  По този водопровод няма СВО и улични отклонения.

Служебно е изготвено задание за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж „Реконструкция и изместване на водопровод ЕТ ф546, захранващ резервоар „Радарите“ и водопровод  ЕТ ф 350 от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор“ с местонахождение гр. Хасково и схема предложение на новото трасе на уличния водопровод.  Видно от схемата част от трасето ще бъде проектирано в строителните граници, а друга част извън урбанизираната територия. Подробния устройствен плана на гр. Хасково няма одобрена схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ за водопровод за проектното трасе. Също така няма и парцеларен план по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за водопровод извън строителните граници за проектното трасе. 

За осъществяване на инвестиционното си намерение Община Хасково, като собственик на уличните разпределителни водоснабдителни мрежи и възложител по чл.161 от ЗУТ е необходимо да изработи  комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж „Реконструкция и изместване на водопровод ЕТ ф5 46, захранващ резервоар „Радарите“ и водопровод  ЕТ ф 350 от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор“ с местонахождение гр. Хасково, включващ план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за техническата инфраструктура – водопровод и инвестиционни проекти.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА и чл.150 от ЗУТ, във вр. с чл. 124а, ал. 1  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1 и т.5 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 Общински съвет – Хасково дава съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж: „Реконструкция и изместване на водопровод ЕТ ф 546, захранващ резервоар „Радарите“ и водопровод  ЕТ ф 350 от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор“ с местонахождение гр. Хасково, включващ план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за техническата инфраструктура – водопровод и инвестиционни проекти.

Възлага на Кмета на община Хасково да издаде Заповед по чл.150, ал.1 от ЗУТ за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж „Реконструкция и изместване на водопровод ЕТ ф546, захранващ резервоар „Радарите“ и водопровод  ЕТ ф 350 от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор“ с местонахождение гр. Хасково, включващ план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за техническата инфраструктура – водопровод и инвестиционни проекти.

 

ДИНКО ТЕНЕВ

Зам.-кмет на община Хасково

Оправомощен съгласно Заповед № РД-378/12.04.2024г. на Кмета на Община Хасково

 

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!