Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ ЗА СТРОЕЖ: ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВ...

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Динко Тенев –Зам.-кмет на община Хасково

Оправомощен съгласно Заповед № РД-378/12.04.2024г. на Кмета на Община Хасково

Относно: Решение на Общински съвет за съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж: „Изместване на съществуващ водопровод ст.377 в участъка от о.т.72 на ул. „Бял камък“ до ул. „Пловдивска“ и до резервоар „Бирена“ и изграждане на водопровод ф90 по ул. „Бял камък“ в участъка от ул. „Розова долина“ до ул. „Пловдивска“, гр. Хасково“.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Изместването на съществуващ водопровод ст.377 в участъка от о.т.72 на ул. „Бял камък“ до ул. „Пловдивска“ и до резервоар „Бирена“ и изграждане на водопровод ф90 по ул. „Бял камък“ в участъка от ул. „Розова долина“ до ул. „Пловдивска“, гр. Хасково“ е необходимо поради това, че водопровода минава през гробищния парк, което прави невъзможна поддръжката му, както и отстраняването на възникнали аварии.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 4, б. а от Закона за водите „публична общинска собственост са водоснабдителните системи или части от тях, включващи мрежи и съоръжения за отнемане, пречистване, обеззаразяване, съхраняване и транспортиране на водите, чрез които се доставя вода за потребителите на територията на общината, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6, както и уличните разпределителни водоснабдителни мрежи в урбанизираните територии и водопроводните отклонения до измервателните уреди в имотите на потребителите. „

            Община Хасково, като собственик на водопровода и възложител по смисъла на чл.161 от ЗУТ има следното инвестиционно намерение: да се подмени водобровода с ПЕ – ВП ф355. Подмяната ще започне от съществуващата шахта с въздушник, намираща се на ул. „Бял камък“. Трасето да върви по ул. „Бял камък“ до ул. „Пловдивска“. След това да се ситуира по ул. „Пловдивска“ в лявата част на пътното платно /в посока резервоар „Бирена“/При достигане на отклонението за резервоара трасето да се проектира по пътя за резервоара до терена предаден към резервоара. На ул. „Пловдивска“ трасето достига терена на резервоар 30000м3. Да се предвиди връзка от него към съществуващ водопровод ПЕ-ВП ф160. Успоредно с този водопровод да се предвиди трасе на продължение на водопровода от ул. „Розова долина“. Новопроектираният водопровод да е с ПЕ-ВП ф90, като се предвиди полагане по цялата ул. „Бял камък“

Служебно е изготвено задание за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж:  „Изместване на съществуващ водопровод ст.377 в участъка от о.т.72 на ул. „Бял камък“ до ул. „Пловдивска“ и до резервоар „Бирена“ и изграждане на водопровод ф90 по ул. „Бял камък“ в участъка от ул. „Розова долина“ до ул. „Пловдивска“, гр. Хасково“ и схема предложение на новото трасе на уличния водопровод.  Видно от схемата част от трасето ще бъде проектирано в строителните граници, а друга част извън урбанизираната територия. Подробния устройствен плана на гр. Хасково няма одобрена схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ за водопровод за проектното трасе. Също така няма и парцеларен план по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за водопровод извън строителните граници за проектното трасе. 

За осъществяване на инвестиционното си намерение Община Хасково, като собственик на уличните разпределителни водоснабдителни мрежи и възложител по чл.161 от ЗУТ е необходимо да изработи  комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж: „Изместване на съществуващ водопровод ст.377 в участъка от о.т.72 на ул. „Бял камък“ до ул. „Пловдивска“ и до резервоар „Бирена“ и изграждане на водопровод ф90 по ул. „Бял камък“ в участъка от ул. „Розова долина“ до ул. „Пловдивска“, гр. Хасково“ с местонахождение гр. Хасково, включващ план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за техническата инфраструктура – водопровод и инвестиционни проекти.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА и чл.150 от ЗУТ, във вр. с чл. 124а, ал. 1  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1 и т.5 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 Общински съвет – Хасково дава съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж: „Изместване на съществуващ водопровод ст.377 в участъка от о.т.72 на ул. „Бял камък“ до ул. „Пловдивска“ и до резервоар „Бирена“ и изграждане на водопровод ф90 по ул. „Бял камък“ в участъка от ул. „Розова долина“ до ул. „Пловдивска“, гр. Хасково“,  включващ план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за техническата инфраструктура – водопровод и инвестиционни проекти.

Възлага на Кмета на община Хасково да издаде Заповед по чл.150, ал.1 от ЗУТ за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж: „Изместване на съществуващ водопровод ст.377 в участъка от о.т.72 на ул. „Бял камък“ до ул. „Пловдивска“ и до резервоар „Бирена“ и изграждане на водопровод ф90 по ул. „Бял камък“ в участъка от ул. „Розова долина“ до ул. „Пловдивска“, гр. Хасково“, включващ план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за техническата инфраструктура – водопровод и инвестиционни проекти.

 

ДИНКО ТЕНЕВ

Зам.-кмет на община Хасково

Оправомощен съгласно Заповед № РД-378/12.04.2024г. на Кмета на Община Хасково

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!